851x400 ef

Effective negotiation skills
Strategies & techniques

สร้างภาพลักษณ์ด้วยทักษะการเจรจา
โน้มน้าวจูงใจผู้ฟังด้วยหลากหลายกลวิธีการต่อรอง
 เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
 

ในการทำงานของทุกองค์กรโดยเฉพาะผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องมีการเจรจาระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้า คงไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความต้องการที่แตกต่างกัน หรือการมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ความสามารถในการเจรจาต่อรองและการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการรักษาหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ การใช้วิธีการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการคล้อยตามทางความคิด และยอมรับหรือยินยอมปรับเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวจูงใจโดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า หลักสูตรนี้จำทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจราต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในเจริญรุดหน้ามากขึ้น

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

        ·      พัฒนาทักษะและความสามารถในการพูดและการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ

        ·      เสริมสร้างทักษะและกลวิธีในการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยสามารถเพิ่มพูนความมั่นคงของความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่เจรจา

        ·      เพื่อเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจคน รวมถึงลูกค้า

        ·      เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

 

เนื้อหาการอบรม

1.          กฎการเจรจาต่อรอง ความจริงพื้นฐาน 5 ประการ ที่นักขายหรือนักเจรจาควรรู้

2.          กลยุทธ์การครองเกม ศึกษาและเข้าใจลูกค้าหรือคู่เจรจา รู้วัตถุประสงค์   และเรียนรู้การวางแผนแนวทางเพื่อให้การเจรจาบรรลุเป้าหมาย

3.          กิจกรรม รู้เขา รู้เราเพื่อเตรียมตัวในการเจรจา และวิธีการหาข้อมูลของลูกค้าหรือคู่เจรจา

4.          กลยุทธ์ในการเจรจาและโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิผล สำหรับคนทำงานในยุคใหม่

5.          อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา   องค์ประกอบในการสร้างความน่าเชื่อถือ

6.          ขั้นตอน การวิเคราะห์ การวางแผน และการเจรจา ผ่านกิจกรรม อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพ

7.          องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและนักโน้มน้าวจูงใจ พร้อมทำแบบประเมินว่าคุณมีสไตล์การเจรจาในรูปแบบใด

8.          แนวทางการพูดโน้มน้าวจูงใจที่ทรงประสิทธิผล การใช้ศาสตร์  NLP : Neuro Linguistic Programming พร้อมฝึกปฏิบัติ ผ่านกิจกรรม การสื่อสารและโน้มน้าวใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วย Model ต่างๆ

9.          สุดยอดการเจรจาแบบชนะ-ชนะ (Win – Win  Negotiation)

10.        การครอบครองเกมและการช่วงชิงสิทธิ์ในการสรุปประเด็น รวมถึง การกำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง (Best Alternative to a Negotiated Agreement : BATNA)

 

รูปแบบการอบรม

บรรยาย สื่อมัลติมีเดีย และฝึกปฏิบัติจริงด้วยบทบาทสมมุติ (Role Play) หรือการสาธิต โดยให้ผู้เข้าอบรมทุกคนมีส่วนร่วม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร

พนักงานบริการ (ผู้ที่บริการลูกค้าภายนอก หรือลูกค้าภายในองค์กร) , Sales ,  ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องใช้การเจรจาต่อรอง โน้มน้าวใจกับผู้อื่น


สรุปรายละเอียดของการอบรม

วันเวลา :    4 กรกฎาคม 2016 09.00-17.00 น.

  สถานที่ :     Network Training Center, บางรัก กรุงเทพ

  ค่าใช้จ่าย :   7,500 บาท/ที่นั่ (รวม Lunch, Coffee Breaks และ

                  Certificate of Completion ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

                  พิเศษ! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน 24 มิถุนายน 2016 ลดทันที 25%

                  เหลือเพียงที่นั่งละ 5,625* บาท เท่านั้น แค่กรอกรหัส NTC246 "  

                  (*ราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด)


  วิธีการชำระเงิน

  สามารถเลือกจ่ายผ่านช่องทางบัตรเครดิต และช่องทางโอนเงินผ่านธนาคาร
  ในกรณีที่ต้องการเอกสารทางการเงินกรุณาติดต่อ Network Training Center | Tel. 02-6347993-4


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Network Training Center Co., Ltd. | คุณมยุรกาญจน์ Tel. 02-6347993-4 ต่อ 12 

  E-mail sales@trainingcenter.co.th


  Tickets

  No Tickets Available!

  Pp

  Network Training Center

  NTC is one of Thailand’s leading authorized training providers and a Pearson VUE test center who offers more than 250 training programs and access to hundreds of certifications and qualifications.

  Need Help?

  Contact our Customer Support.
  Everyday from 10.00 to 18.00

  For Organizer

  Event Pop Co., Ltd.