Education

Effective Negotiation Skills: Strategies & Techniques

1f0ae95f8c3f9da89e63012d1991a7faafe7cd81
Effective Negotiation Skills: Strategies & Techniques

Effective negotiation skills
Strategies & techniques

สร้างภาพลักษณ์ด้วยทักษะการเจรจา
โน้มน้าวจูงใจผู้ฟังด้วยหลากหลายกลวิธีการต่อรอง
 เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
 

ในการทำงานของทุกองค์กรโดยเฉพาะผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องมีการเจรจาระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้า คงไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความต้องการที่แตกต่างกัน หรือการมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ความสามารถในการเจรจาต่อรองและการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการรักษาหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ การใช้วิธีการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการคล้อยตามทางความคิด และยอมรับหรือยินยอมปรับเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวจูงใจโดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า หลักสูตรนี้จำทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจราต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในเจริญรุดหน้ามากขึ้น

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

        ·      พัฒนาทักษะและความสามารถในการพูดและการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ

        ·      เสริมสร้างทักษะและกลวิธีในการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยสามารถเพิ่มพูนความมั่นคงของความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่เจรจา

        ·      เพื่อเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจคน รวมถึงลูกค้า

        ·      เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

 

เนื้อหาการอบรม

1.          กฎการเจรจาต่อรอง ความจริงพื้นฐาน 5 ประการ ที่นักขายหรือนักเจรจาควรรู้

2.          กลยุทธ์การครองเกม ศึกษาและเข้าใจลูกค้าหรือคู่เจรจา รู้วัตถุประสงค์   และเรียนรู้การวางแผนแนวทางเพื่อให้การเจรจาบรรลุเป้าหมาย

3.          กิจกรรม รู้เขา รู้เราเพื่อเตรียมตัวในการเจรจา และวิธีการหาข้อมูลของลูกค้าหรือคู่เจรจา

4.          กลยุทธ์ในการเจรจาและโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิผล สำหรับคนทำงานในยุคใหม่

5.          อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา   องค์ประกอบในการสร้างความน่าเชื่อถือ

6.          ขั้นตอน การวิเคราะห์ การวางแผน และการเจรจา ผ่านกิจกรรม อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพ

7.          องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและนักโน้มน้าวจูงใจ พร้อมทำแบบประเมินว่าคุณมีสไตล์การเจรจาในรูปแบบใด

8.          แนวทางการพูดโน้มน้าวจูงใจที่ทรงประสิทธิผล การใช้ศาสตร์  NLP : Neuro Linguistic Programming พร้อมฝึกปฏิบัติ ผ่านกิจกรรม การสื่อสารและโน้มน้าวใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วย Model ต่างๆ

9.          สุดยอดการเจรจาแบบชนะ-ชนะ (Win – Win  Negotiation)

10.        การครอบครองเกมและการช่วงชิงสิทธิ์ในการสรุปประเด็น รวมถึง การกำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง (Best Alternative to a Negotiated Agreement : BATNA)

 

รูปแบบการอบรม

บรรยาย สื่อมัลติมีเดีย และฝึกปฏิบัติจริงด้วยบทบาทสมมุติ (Role Play) หรือการสาธิต โดยให้ผู้เข้าอบรมทุกคนมีส่วนร่วม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร

พนักงานบริการ (ผู้ที่บริการลูกค้าภายนอก หรือลูกค้าภายในองค์กร) , Sales ,  ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องใช้การเจรจาต่อรอง โน้มน้าวใจกับผู้อื่น


สรุปรายละเอียดของการอบรม

วันเวลา :    4 กรกฎาคม 2016 09.00-17.00 น.

  สถานที่ :     Network Training Center, บางรัก กรุงเทพ

  ค่าใช้จ่าย :   7,500 บาท/ที่นั่ (รวม Lunch, Coffee Breaks และ

                  Certificate of Completion ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

                  พิเศษ! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน 24 มิถุนายน 2016 ลดทันที 25%

                  เหลือเพียงที่นั่งละ 5,625* บาท เท่านั้น แค่กรอกรหัส NTC246 "  

                  (*ราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด)


  วิธีการชำระเงิน

  สามารถเลือกจ่ายผ่านช่องทางบัตรเครดิต และช่องทางโอนเงินผ่านธนาคาร
  ในกรณีที่ต้องการเอกสารทางการเงินกรุณาติดต่อ Network Training Center | Tel. 02-6347993-4


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Network Training Center Co., Ltd. | คุณมยุรกาญจน์ Tel. 02-6347993-4 ต่อ 12 

  E-mail sales@trainingcenter.co.th

  Tickets

  No Tickets Available

  8c55776eee5ccf4da3f0228749ebfed93c44945d
  Organized by
  Network Training Center