การออกสูตรอาหารข้น และอาหาร TMR โคนม โคเนื้อ แพะ อย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม KCF 2011 โดย ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา

E7dc00bc934c011142e3cb315322c386158f871f
การออกสูตรอาหารข้น และอาหาร TMR โคนม โคเนื้อ แพะ อย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม KCF 2011 โดย ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดาบริษัท ฟาร์มอินทร์แปลง ฟีด มิลล์ อินดัสทรี จำกัด
ร่วมกับ... คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

จัดการอบรมในหัวข้อ

การออกสูตรอาหารข้น และอาหาร TMR โคนม โคเนื้อ แพะ อย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม KCF 2011 โดย ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8:30-17:00 น.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ภาคทฤษฎี)
และฟาร์มอินทร์แปลง (ภาคปฏิบัติ)

 

ในการอบรมครั้งนี้ท่านจะได้เรียนรู้วิธีออกสูตรอาหารโคนม โคเนื้อ แพะ ด้วยตนเองได้ง่ายๆ แม่นยำและราคาต่ำที่สุด! ในภาคทฤษฎี 1 วันเต็ม เนื้อหาครอบคลุมที่สุด เรียนจนใช้งานโปรแกรม KCF 2011 ได้

และในภาคปฎิบัติวันที่ เปิดฟาร์มอินทร์แปลง เรียนรู้จริงระบบการผลิตอาหาร TMR และเทคนิคการผสมอาหารอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้จริง และเห็นการเปลี่ยนแปลงทันที 

**เปิดรับสมัคร**
ตั้งแต่วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2562 ค่าอบรมท่านละ 2,200 บาท
(รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

**เงื่อนไขการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาเอง ทั้ง 2 วันการอบรม
(ระบบปฏิบัติการ
Windows เท่านั้น และ Microsoft Office ไม่เกิน Version 2010)


**ติดต่อสอบถาม**

โทรศัพท์ 077-613559

Facebook ฟาร์มอินทร์แปลง คลิกเพื่อสอบถาม

LINE@ ฟาร์มอินทร์แปลง คลิกเพื่อสอบถามTickets

No Tickets Available

A1c942dcb18a2fca97f678de6f0ee0eb4733e7a5
Organized by
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มอินทร์แปลง