Education

COSCI Alumni : พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2562

97149babd7a0c640250f8a6087fee22ac346e766
COSCI Alumni : พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมทุกรุ่น
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือ
และพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า

ภายใต้กิจกรรม

"พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า"

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ

. . .

* ที่นั่งมีจำนวนจำกัด*

หากเต็มแล้ว จะเปิดให้ลงทะเบียนในรูปแบบ Waiting List
หากยังมีที่นั่งเหลือว่าง จะทำการยืนยันการเข้าร่วมงานอีกครั้ง

. . . 
               เนื่องด้วยทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพในยุคดิจิทัลที่มีความก้าวไกลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า และการพัฒนาวิทยาลัยในอนาคต

               ทางวิทยาลัยจึงดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าฯ ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมทั้งกับคณาจารย์ของทางวิทยาลัยต่อไป

เวลา
รายละเอียดกิจกรรม
10.00 - 10.20 น.
ลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่ได้รับหลังลงทะเบียนออนไลน์
10.20 - 10.30 น.
เปิดงาน
10.30 - 12.00 น.
TOPIC 01 : กฎหมาย ภาษี ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา
โดย : ดร. พีรภัทร ฝอยทอง
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
แลกเปลี่ยนความเห็นแนวทางการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ
14.00 - 15.30 น.
TOPIC 02 :  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ กับ
การทำงานและการประกอบอาชีพด้านนวัตกรรมสื่อสาร
ในยุค Thailand 4.0
โดย : คุณหนุ่ย - พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
15.30 - 14.00 น.
Q&A / สรุปกิจกรรม / ปิดโครงการ
** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม


  • QR Code ที่ท่านได้รับจากการลงทะเบียนใช้เป็นหลักฐานในเข้าร่วมงาน COSCI Alumni ในวันจริง เพื่อความสะดวกท่านสามารถพิมพ์บัตรที่ได้รับทางอีเมล์ออกมาในรูปแบบกระดาษ หรือแสดงผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของท่าน
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง : 02-649-5000 ต่อ 11275 หรือทาง inbox COSCI SWU และ COSCI Alumni


Tickets

No Tickets Available

C03e1afb16b1043e960f2974bee4f3bfae47ad7f
Organized by
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ