Education

งานสัมมนาผลงานวิจัย “ถอดรหัสย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง (CO-CREATE CHAROENKRUNG)

Poster placeholder
งานสัมมนาผลงานวิจัย “ถอดรหัสย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง (CO-CREATE CHAROENKRUNG)

งานสัมมนาผลงานวิจัย “ถอดรหัสย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Create Charoenkrung)

เวลา: 29 มิถุนายน 2559 | 13:00 - 16:30
สถานที่: ชั้น 1 อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 TCDC ได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบเจริญกรุง ภายใต้โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co–Create Charoenkrung) เพื่อนำเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์แก่ผู้สนใจ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ตามแนวคิดนโยบายการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ (Creative District) ของรัฐบาล 

เพราะบรรยากาศของพื้นที่สร้างสรรค์และชุมชนเมืองคือสินทรัพย์ล้ำค่าของสังคม นำมาซึ่งการสร้างมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจแก่ชุมชนและพื้นที่โดยรอบ เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจสร้างสรรค์ อันเป็นการเชื่อมต่อคุณค่าประวัติศาสตร์สู่อนาคตและสังคมแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

สำรองที่นั่งออนไลน์
รับสมัครจำนวน 100 ท่าน

กำหนดการ

13.00 น. ลงทะเบียน สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน

13.55 น. ชมวีดิทัศน์โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co–Create Charoenkrung)

14.00 น. คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ

             โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co–Create Charoenkrung)

14.05 น. ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุน

             การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์

14.10 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานสัมมนา

14.20 น. ถ่ายภาพร่วมกัน

14.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เจริญกรุง โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

             (TCDC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท ฉมาโซ

             เอ็น จำกัด

16.00 น. Q&A

16.30 น. จบการนำเสนอผลงานวิจัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (วันอังคาร-อาทิตย์ 10.30-21.00 น. ปิดวันจันทร์)  

โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Create Charoenkrung) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับย่านเจริญกรุง อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในย่าน ผ่านกระบวนการค้นหาโอกาส ปัญหา และแนวทางการพัฒนาตามหลักวิธีคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) โดยได้ดำเนินกิจกรรมรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในย่าน และนักวิชาการ เพื่อสร้างแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับย่านเจริญกรุง


การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกระบวนการคิดด้านการออกแบบ (Design Thinking)

TCDC ได้ดำเนินกิจกรรมตามวิธีคิดเชิงการออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ โดยมี 4 กระบวนการ ดังนี้

1. การสำรวจและเก็บข้อมูล - ผ่านกิจกรรมการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการระบุถึงปัญหา ศักยภาพ โอกาสของพื้นที่ ทำให้ทราบความต้องการของแต่ละกลุ่มและชุมชนอย่างแท้จริง 

2. การสร้างแนวคิดด้วยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก - นำผลวิจัยที่ได้จากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์โดยเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ (Co-creation) จึงเกิดเป็นแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ 5 แบบ ได้แก่

   - โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ำ : การพลิกฟื้นสถาปัตยกรรมเก่าริมน้ำที่ทรงคุณค่าให้กลายเป็น Landmark ใหม่ของย่าน และเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมหลัก-รองให้เป็นเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ริมน้ำ

   - โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารร้าง : การนำพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นพื้นที่พบปะใหม่ของย่าน และจัดกิจกรรมบ่มเพาะคนสร้างสรรค์

   - โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก : การพัฒนาพื้นที่ที่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะของย่าน เพื่อสร้างพื้นที่พบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน 

   - โครงการเชื่อม ตรอก ซอก ซอย : การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมหลัก-รอง ให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ภายในย่านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในตรอกซอกซอย

   - โครงการออกแบบป้ายสัญลักษณ์  : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับย่าน ธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร จูงใจให้คนมารู้จักและเข้าถึงย่านมากขึ้น 

3. การทดสอบแนวคิดเพื่อพัฒนาตัวต้นแบบ – TCDC เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ทดสอบพื้นที่ต้นแบบตามแนวคิดข้างต้น เพื่อให้ได้ต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้มากที่สุด 

4. การนำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบเจริญกรุง – จะเกิดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2559

Tickets

No Tickets Available

915c6740a55d3881a315dd8b2f5ebe5e98f001b1
Organized by
Thailand Creative and Design Center