Education

พอแล้วดี The Creator รุ่น 4 Workshop ครั้งที่ 5

B277096b339c8a9c5266f75ee23c91655d7a343e
พอแล้วดี The Creator รุ่น 4 Workshop ครั้งที่ 5

พอแล้วดี The Creator รุ่น 4
Workshop ครั้งที่ 5


คุณจะได้เรียนรู้การน้อมนำ
เอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้กับการดำเนินธุรกิจไลฟ์สไตลอย่างพอดี 


เรียนพร้อมกันกับ 
พอแล้วดี The Creator รุ่น 4


วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562
ช่างชุ่ย  ห้องดูจิต
20 ที่นั่ง/วัน !!


(ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่มารับสิทธิ์
ทางโครงการขอตัดสิทธิ์ในการเข้าฟัง และตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมของทางโครงการทุกครั้ง )


หมายเหตุ : โครงการขอสงวนสิทธิ์ การถ่ายทอดสดและร่วมฟังในช่วงอภิปรายปัญหาของ The Creator 


Tickets

No Tickets Available

Dc481a9716527b142d31fd2f75bb4424d3002803
Organized by
พอแล้วดี The Creator