Cover %281%29

TURTLE FUN RUN AND HALF MARATHON 2019


ที่มาและความสำคัญของกิจกรรม

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยเฉพาะเต่ามะเฟืองบนหาดไม้ขาว หลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดทำโครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนท้องถิ่น สถานศึกษา และหน่วยงานราชการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เช่น การช่วยเหลือและฟื้นฟูเต่าทะเลบาดเจ็บ การอนุบาลและปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ การทำความสะอาดชายหาดและแนวปะการัง การฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง การจัดการขยะและรีไซเคิล และสนับสนุนหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเลอื่นๆ

กิจกรรมวิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเล เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์เต่าทะเล ต่อมาเป็นที่รู้จักและมีผู้สนใจเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี 2562 มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมวิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลขึ้นเป็นครั้งที่ 15 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ประตูเมืองภูเก็ต เส้นทางการวิ่งในครั้งนี้จะเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งจากประตูเมืองภูเก็ต วิ่งบนเส้นทางปั่นจักรยานรอบประตูเมืองภูเก็ต พร้อมกับชมทัศนียภาพที่สวยงามของหาดทรายแก้ว จากนั้นมุ่งหน้าสู่สะพานท้าวเทพกระษัตรี ข้ามเข้าจังหวัดพังงาซึ่งตลอดเส้นทางการวิ่งจะผ่านชุมชนหมู่บ้านชาวประมง สวนสับปะรด สวนยางพารา และจุดชมวิวบ้านเขาปิหลาย ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้จึงประสามารถส่งผลต่อสาธารณชนได้หลายด้านทั้งการส่งเสริมสุขภาพประชาชนผ่านการออกกำลังกาย ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาและภูเก็ตทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และยังเป็นการกระตุ้นความตระหนักในการอนุรักษ์เต่าทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งต่อสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล สร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

เพื่อระดมทุนสำหรับการบำรุงรักษาศูนย์เรียนรู้และดูแลเต่าทะเลบาดเจ็บ พิการ สนับสนุนโครงการฟื้นฟูสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บ โดยมูลนิธิและสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน และสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางวิ่ง ได้แก่ ประตูเมืองภูเก็ต สะพานสารสิน เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2, ร้านของฝากบ้านท่านุ่น จุดชมวิวเขาปิหลาย รวมทั้งเส้นทางปั่นจักรยานภูเก็ต-พังงา เป็นต้น

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันในการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ระหว่างภาคธุรกิจท่องเที่ยว สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และชุมชนไม้ขาว

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา

นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคในประเทศไทย

นักท่องเที่ยวที่มาพักในโรงแรม พนักงานโรงแรมในกลุ่มสมาชิกภาคีหาดไม้ขาว

ถ้วยรางวัล


รางวัล

ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร

ผู้ชาย: รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี/ 13-19 ปี/ 20-29 ปี/ 30-39 ปี/ 40-49 ปี/ และอายุ 50 ปีขึ้นไป

ผู้หญิง: รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี/ 13-19 ปี/ 20-29 ปี/ 30-39 ปี/ 40-49 ปี/ และอายุ 50 ปีขึ้นไป


เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน

ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 สำหรับนักวิ่งเพื่อสุขภาพชายและหญิงทุกรุ่น

บัตรกำนัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัย Overall ลำดับที่ 1-5

มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

ผู้ชาย: รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี/ 20-29 ปี/ 30-39 ปี/ 40-49 ปี/ 50-59 ปี/ และอายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้หญิง: รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี/ 20-29 ปี/ 30-39 ปี/ 40-49 ปี/ 50-59 ปี/ และอายุ 60 ปีขึ้นไป


เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน

ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 สำหรับนักวิ่งมินิมาราธอนชายและหญิงทุกรุ่น

บัตรกำนัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัย Overall ลำดับที่ 1-5

ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร

ผู้ชาย: รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี/ 20-29 ปี/ 30-39 ปี/ 40-49 ปี/ 50-59 ปี/ และอายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้หญิง: รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี/ 20-29 ปี/ 30-39 ปี/ 40-49 ปี/ 50-59 ปี/ และอายุ 60 ปีขึ้นไป


เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน

ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 สำหรับนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอนชายและหญิงทุกรุ่น

บัตรกำนัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัย Overall ลำดับที่ 1-5

วีไอพี ทุกระยะทาง

เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกคน

กิจกรรมอื่นๆ

ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-3 สำหรับชุดแฟนซี

ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-3 สำหรับชมรมหรือหน่วยงานที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด

ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-3 สำหรับโรงแรมที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด

จับรางวัลของที่ระลึก สำหรับผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


Virtual Run

วิ่งวันไหนก็ได้ จะบนลู่วิ่งหรือในสนามก็ได้ ครั้งเดียวให้ครบระยะที่สมัคร

จับเวลาและระยะทางด้วยนาฬิกาหรือแอปมือถือ หรือรูปหน้าจอผลจากลู่วิ่ง

ส่งผลทาง Inbox เพจ 15th Turtle FunRun

กำหนดส่งผล 12 – 20 ตุลาคม 2562

นักวิ่งแจ้ง Tracking no. และแนบผลวิ่ง ส่งทาง Inbox เพจ 15th Turtle FunRun 2019

กำหนดจัดส่งเสื้อและเหรียญ 28 - 31 ตุลาคม 2562


เหรียญที่ระลึก


เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน - ครอบครัว 3 กม.


เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน - ฟันรัน 5 กม.


เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน - มินิมาราธอน 10.5 กม. (แขนสั้น)


เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน - มินิมาราธอน 10.5 กม. (แขนกุด)


เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน - ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. (แขนสั้น)


เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน - ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. (แขนกุด)


เสื้อพิชิตชัย - ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.


เสื้อที่ระลึก VIP


เส้นทางวิ่ง


รับอุปกรณ์

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562

เวลา : 10:00 - 19:00

สถานที่ : ประตูเมืองภูเก็ต


สมัครได้ที่ https://www.runlah.com/events/turtle19

View Tickets
Date
20 October 2019 at 03:00 - 07:00
Add to Calendar
Location
Phuket Gateway, Chang Wat Phuket, Thailand
View Map

Organized by

Mkmtf logo
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Mkmtf logo

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว

Having trouble purchasing ticket? View Help Center