Sports

TURTLE FUN RUN AND HALF MARATHON 2019

5bfab8555ca9ec0524dcad324e0fc426173c6328
TURTLE FUN RUN AND HALF MARATHON 2019


ที่มาและความสำคัญของกิจกรรม

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยเฉพาะเต่ามะเฟืองบนหาดไม้ขาว หลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดทำโครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนท้องถิ่น สถานศึกษา และหน่วยงานราชการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เช่น การช่วยเหลือและฟื้นฟูเต่าทะเลบาดเจ็บ การอนุบาลและปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ การทำความสะอาดชายหาดและแนวปะการัง การฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง การจัดการขยะและรีไซเคิล และสนับสนุนหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเลอื่นๆ

กิจกรรมวิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเล เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์เต่าทะเล ต่อมาเป็นที่รู้จักและมีผู้สนใจเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี 2562 มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมวิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลขึ้นเป็นครั้งที่ 15 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ประตูเมืองภูเก็ต เส้นทางการวิ่งในครั้งนี้จะเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งจากประตูเมืองภูเก็ต วิ่งบนเส้นทางปั่นจักรยานรอบประตูเมืองภูเก็ต พร้อมกับชมทัศนียภาพที่สวยงามของหาดทรายแก้ว จากนั้นมุ่งหน้าสู่สะพานท้าวเทพกระษัตรี ข้ามเข้าจังหวัดพังงาซึ่งตลอดเส้นทางการวิ่งจะผ่านชุมชนหมู่บ้านชาวประมง สวนสับปะรด สวนยางพารา และจุดชมวิวบ้านเขาปิหลาย ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้จึงประสามารถส่งผลต่อสาธารณชนได้หลายด้านทั้งการส่งเสริมสุขภาพประชาชนผ่านการออกกำลังกาย ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาและภูเก็ตทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และยังเป็นการกระตุ้นความตระหนักในการอนุรักษ์เต่าทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งต่อสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล สร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

เพื่อระดมทุนสำหรับการบำรุงรักษาศูนย์เรียนรู้และดูแลเต่าทะเลบาดเจ็บ พิการ สนับสนุนโครงการฟื้นฟูสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บ โดยมูลนิธิและสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน และสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางวิ่ง ได้แก่ ประตูเมืองภูเก็ต สะพานสารสิน เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2, ร้านของฝากบ้านท่านุ่น จุดชมวิวเขาปิหลาย รวมทั้งเส้นทางปั่นจักรยานภูเก็ต-พังงา เป็นต้น

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันในการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ระหว่างภาคธุรกิจท่องเที่ยว สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และชุมชนไม้ขาว

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา

นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคในประเทศไทย

นักท่องเที่ยวที่มาพักในโรงแรม พนักงานโรงแรมในกลุ่มสมาชิกภาคีหาดไม้ขาว

ถ้วยรางวัล


รางวัล

ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร

ผู้ชาย: รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี/ 13-19 ปี/ 20-29 ปี/ 30-39 ปี/ 40-49 ปี/ และอายุ 50 ปีขึ้นไป

ผู้หญิง: รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี/ 13-19 ปี/ 20-29 ปี/ 30-39 ปี/ 40-49 ปี/ และอายุ 50 ปีขึ้นไป


เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน

ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 สำหรับนักวิ่งเพื่อสุขภาพชายและหญิงทุกรุ่น

บัตรกำนัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัย Overall ลำดับที่ 1-5

มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

ผู้ชาย: รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี/ 20-29 ปี/ 30-39 ปี/ 40-49 ปี/ 50-59 ปี/ และอายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้หญิง: รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี/ 20-29 ปี/ 30-39 ปี/ 40-49 ปี/ 50-59 ปี/ และอายุ 60 ปีขึ้นไป


เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน

ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 สำหรับนักวิ่งมินิมาราธอนชายและหญิงทุกรุ่น

บัตรกำนัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัย Overall ลำดับที่ 1-5

ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร

ผู้ชาย: รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี/ 20-29 ปี/ 30-39 ปี/ 40-49 ปี/ 50-59 ปี/ และอายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้หญิง: รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี/ 20-29 ปี/ 30-39 ปี/ 40-49 ปี/ 50-59 ปี/ และอายุ 60 ปีขึ้นไป


เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน

ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 สำหรับนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอนชายและหญิงทุกรุ่น

บัตรกำนัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัย Overall ลำดับที่ 1-5

วีไอพี ทุกระยะทาง

เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกคน

กิจกรรมอื่นๆ

ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-3 สำหรับชุดแฟนซี

ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-3 สำหรับชมรมหรือหน่วยงานที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด

ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-3 สำหรับโรงแรมที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด

จับรางวัลของที่ระลึก สำหรับผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


Virtual Run

วิ่งวันไหนก็ได้ จะบนลู่วิ่งหรือในสนามก็ได้ ครั้งเดียวให้ครบระยะที่สมัคร

จับเวลาและระยะทางด้วยนาฬิกาหรือแอปมือถือ หรือรูปหน้าจอผลจากลู่วิ่ง

ส่งผลทาง Inbox เพจ 15th Turtle FunRun

กำหนดส่งผล 12 – 20 ตุลาคม 2562

นักวิ่งแจ้ง Tracking no. และแนบผลวิ่ง ส่งทาง Inbox เพจ 15th Turtle FunRun 2019

กำหนดจัดส่งเสื้อและเหรียญ 28 - 31 ตุลาคม 2562


เหรียญที่ระลึก


เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน - ครอบครัว 3 กม.


เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน - ฟันรัน 5 กม.


เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน - มินิมาราธอน 10.5 กม. (แขนสั้น)


เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน - มินิมาราธอน 10.5 กม. (แขนกุด)


เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน - ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. (แขนสั้น)


เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน - ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. (แขนกุด)


เสื้อพิชิตชัย - ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.


เสื้อที่ระลึก VIP


เส้นทางวิ่ง


รับอุปกรณ์

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562

เวลา : 10:00 - 19:00

สถานที่ : ประตูเมืองภูเก็ต


สมัครได้ที่ https://www.runlah.com/events/turtle19

Tickets

No Tickets Available

75e22146da292a25d3095b69ae599efd1060b787
Organized by
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว