Education

Build your product successful on Agile Way

43f908415f139e2387b04f01487f7736c87b77d1
Build your product successful on Agile Way


สร้างผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จด้วยวิถีการทำงานสมัยใหม่


วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 17.00 (1 วัน)

สถานที่: โรงแรมจัสมินซิตี้ | BTS อโศก | MRT สุขุมวิท


        โลกของเรากำลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (World Economic Forum) ที่เรียกว่ากันว่า “Digital Transformation” ซึ่งเป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องจำเป็น แต่ทุกคนถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง “Force of Change” เพื่อการอยู่รอดและก้าวต่อไปข้างหน้าในอนาคตได้ แต่ปัญหาคือ...เราไม่รู้ว่าจะควรจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไร 

        ด้วยอัตราความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี จึงยากเกินกว่าที่เราจะคาดการณ์และวางแผนไปได้ไกลหลายๆปีเหมือนสมัยก่อน กลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ จึงเป็นการแข่งขันกันด้วยความว่องไวในการตอบรับ Feedback ของลูกค้าและปรับปรุง Product อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบ Product เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ที่เราเรียกว่า Customer Centric 

ดังนั้นรูปแบบการทำงานแบบเก่า อาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและทันกับโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์แบบปรับปรุงต่อเนื่องและตอบความต้องการของลูกค้า จึงเป็นกุญแจนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ 

หลักสูตร Product Owner: Build your product successful on Agile Way จะทำให้คุณได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Product และปรับปรุงต่อเนื่องแบบ อไจล์(Agile)” ซึ่งเป็นวิธีการแบบเดียวกันกับที่บริษัท Startup ชื่อดังระดับโลกประสบความสำเร็จ  โดยเน้นเรื่องแนวคิดการสร้าง Product และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Simplicity) เพื่อให้พร้อมตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกธุรกิจปัจจุบัน 

หลักสูตรนี้ออกแบบเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ Product Owner ผู้มีส่วนสำคัญต่อการส่งมอบ Product ให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ผ่านเนื้อหาและกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดการอบรม 

 

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม: 

 1. 1. เข้าใจลักษณะการทำงาน, หลักการและข้อพื้นฐานปฏิบัติแบบอไจล์ 

 1. 2. เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ Product Owner ในการทำงานแบบ Agile 

 1. 3. เข้าใจหนึ่งในหลักการสำคัญของ Agile "Simplicity" ที่เรียกกันว่า Art of maximizing the amount of work not done 

 1. 4. เทคนิคและเครื่องมือที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน 

 1. 5. เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างผลิตภัณฑ์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ : 

 1. - บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ Product Owner 

 1. - Project Manager ที่ต้องการเข้าใจในการบริหารโครงการในแนวคิดแบบ Agile 

 1. - หัวหน้างาน/ผู้บริการ ที่ต้องการนำแนวคิดการ สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริหารโครงการแบบ Agile ไปปรับใช้    ในองค์กร 


เนื้อหาการอบรม 1 วัน เวลา 09.00- 17.00 


 • - Agile Overview ข้าใจหลัก แนวคิด และข้อปฏิบัติพื้นฐานของอไจล์ 

 • - Kanban & Scrum Framework การทำงานพื้นฐานแบบ Scrum เพื่อตอบโจทย์แนวคิดการอไจล์ 

 • - บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่เรียกว่า Product Owner 

 • - เข้าใจวิธีการวางแผนในการสร้าง Product  

 • - เข้าใจเทคนิคและวิธึการสื่อสารความคืบของ Product ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง(Stakeholder) 

 • - Vision Game กิจกรรมเพื่อเข้าใจการสร้างวิสัยทัศน์ 

 • - Clean a house Game กิจกรรมที่แสดงความเข้าใจในการสร้าง User Story 

 • - Values Game เข้าใจบทบาทการทำงานของ Product Owner และเข้าใจ Simplicity ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการของอไจล์ 


รูปแบบการอบรม 

 • - เนื้อหาทฤษฎี 60% 

 • - กิจกรรมสร้างประสบการณ์ เกม และ Workshop 40% 


Coach Profile 

    Scrum Alliance Certificated :
 ราคา: 4,900 บาท (รวมอาหารกลางวัน, กาแฟและของว่าง)แผนที่ Jasmine City Hotel
เดินทางด้วยรถไฟฟ้า
 • BTS อโศก | MRT สุขุมวิท
 • สามารถจอดรถที่โรงแรม
Image result for jasmine city hotel map

Tickets

No Tickets Available

2d5fdfcc173ccfa2af9b8ac01a91e7c32b1865f9
Organized by
Agilist Co.,Ltd