Education

ทำธุรกิจมีกำไรดี จดบริษัทปีนี้ดีไหม - 8 Aug 2019โดย คุณธนัย นพคุณ
Course Director of FlowAccount


วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 - 15:00 น.
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)  


เนื้อหาบรรยาย

1. แนะนำและอธิบายแนวทางในการจัดการบัญชีสำหรับธุรกิจโดยเน้นไปที่รายรับ รายจ่ายต่างๆ 
2. แนะนำเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ 
3. เข้าใจประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการตั้งแต่จดทะเบียนเป็นบริษัท
4. Outline วงจรภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

งานสัมมนา Workshop นี้เหมาะสำหรับ

Beginner
SME ที่เริ่มทำธุรกิจและใกล้จดเป็นบริษัท หรือ จดเป็นบริษัทแล้วมีหน้าที่ทาง บัญชีและภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง ก่อนและหลังจดเป็นบริษัท


ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา

1. กดปุ่มรับบัตร (Get Tickets) เพื่อรับบัตรเข้าร่วมสัมมนา
2. กรอกข้อมูลเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน 

3. ท่านจะได้รับบัตร 
(Ticket) จากอีเมล Eventpop (โปรดตรวจสอบจากอีเมลที่ท่านใช้สมัคร)
4. นำ QR Code หรือ รหัสบัตร 6 หลัก มาแสดงที่หน้างาน  

เนื่องจาก K ONLINESHOP SPACE เปิดรับจำนวนจำกัด ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานตามที่สำรองไว้ทุกครั้ง หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วม หรือ มาสาย กรุณาแจ้งที่ 0870494063 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น


พบกับสัมมนาอื่นๆ ในเดือนสิงหาคมได้ ที่นี่

KSME, KOS, Kbank

Tickets

No Tickets Available

Logo mad space
Organized by
MADSPACE by KBank