Run

สกลวิสุทธิ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑

94c1014ffd7b9827104c7dfa58b6ff4e7c9bad65
สกลวิสุทธิ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑


สกลวิสุทธิ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

๒. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษา พัฒนาบุคลากร ทุนการศึกษา กองทุนเพื่ออาหารกลางวัน

ประเภทการแข่งขัน

1. ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท

2. ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท

3. ประเภทฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท

4. ประเภทเดินเพื่อสุขภาพ (ไม่มีการแข่งขัน) ระยะทาง 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท

5. ประเภท VIP ไมจำกัดระยะทาง ค่าสมัคร 999 บาท

   นักวิ่งแฟนซี ได้รับของที่ระลึก และชมรมที่ส่งนักวิ่งร่วมการแข่งขัน อันดับ 1-5 ได้ถ้วยเป็นที่ระลึก

รางวัลการแข่งขัน

๑. ถ้วย Overall ผู้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกของประเภท ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน ฟันรัน ชาย ๑ รางวัล หญิง ๑ รางวัล

๒. ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ ๑-๕ ของแต่ละประเภท (ยกเว้นประเภทเดินเพื่อสุขภาพไม่มีการแข่งขัน)ได้รับถ้วยรางวัลตามกลุ่มอายุ ทั้งประเภทชายและหญิง

๓. เดินเพื่อสุขภาพ ผู้เข้าเส้นชัยได้รับเหรียญรางวัลทุกท่านที่สมัครทั้งประเภทชาย และหญิง

๔. เดิน-วิ่ง VIP ได้รับเหรียญ และถ้วยรางวัลทุกท่านที่สมัครทั้งประเภทชาย และหญิง

กฎกติกา

๑. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัคร (คำนวณจาก พ.ศ.๒๕๖๒ - พ.ศ.เกิด)

๒. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุดเช็คพอยท์ตามที่กำหนดไว้

๓. ผู้เข้าแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพทุกท่าน เมื่อเข้าเส้นชัย ได้รับเหรียญ

๔. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ : กรณีมีการประท้วงการตัดสินให้ดำเนินการภายใน ๓๐ นาที หลังจาการประกาศผลการแข่งขัน โดยผู้ประท้วงต้องวางเงินจำนวน ๕๐๐ บาท หากประท้วงไม่เป็นผล ให้กรรมการยึดเงินดังกล่าวส่งให้กับสมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิ

เสื้อ
ระยะวิ่ง


เส้นทางวิ่ง

กำหนดการงานวิ่งสกลวิสุทธิมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

10.30 - 20.30 น. รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันและรับเสื้อ พร้อม BIB

17.00 - 20.00 น. นักวิ่งร่วมกันรับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

04.00 – 04.45 น. ลงทะเบียนนักวิ่ง

04.45 – 05.00 น. Warm up กิจกรรมบนเวที สาธิตการออกกำลังกาย

05.00 น. ปล่อยตัววิ่งนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.

05.15 น. พิธีเปิดงาน นำโดย คณะกรรมการจัดงาน ผู้สนับสนุน ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ

         พร้อมกันบริเวณหน้าเวที

05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.

05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน 5 กม.

06.00 น. ปล่อยตัวเดินเพื่อสุขภาพ 3 กม.

08.00 – 09.00 น. พิธีมอบรางวัล โดยผู้สนับสนุน ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ

09.00 – 09.30 น. มอบของที่ระลึก และขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน

09.30 น. ปิดงาน

Registration Types

No Registrations Available

30caa874e969ebb57d0a0c18fa137e595207bfcb
Organized by
สกลวิสุทธิ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑