Education

เทคโนโลยีไม่ล้ำ แต่ทำเงินกว่า

4fb39c4e0176d4ee63a0716632b5837dc257c600
เทคโนโลยีไม่ล้ำ แต่ทำเงินกว่า
งานนี้เหมาะสำหรับ เพื่อนๆ ของผมที่มีอายุ 48 ปี ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่านี้ เข้าได้ แต่ต้องทำตัวแก่ๆ หน่อย (ฮา) เป็นการเล่าแนวคิดของผมในการคิดสร้างงาน 

Tickets

low tech but rich
Free
SOLD OUT
Aa36b77be8e8f0813ec336adb0876dad373e36da
Organized by
Think Academy