Health

(จ.ชลบุรี) กัญชา 360 องศา “กัญชง กัญชา ป้องกัน รักษาโรคยอดฮิตของคนไทย”

A504ce0eafcb74cdd4c88c316ecbe69fe71ec1f2
(จ.ชลบุรี) กัญชา 360 องศา “กัญชง กัญชา ป้องกัน รักษาโรคยอดฮิตของคนไทย”


Tickets

ค่าอบรม 350 บาท รวมอาหารว่าง

1. แนะนำให้ถึงก่อนงานสัมมนาก่อนเวลา ประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และร่วมกิจกรรมบริเวณหน้างาน
2. จอดรถได้รอบอาคารหอประชุม และอาคารที่จอดรถของมหาวิทยาลัย
3. มีบริการอาหารว่าง เวลา 14.00 - 14.30 น.
4. การสัมมนานี้อนุญาตให้ผู้ใช้วีลแชร์เข้าร่วมงานได้ มีลิฟต์และทางลาด
5. กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ซึ่งคาดว่าการจราจรจะเบาบางและสะดวกในการเดินทาง
6. สถาบันแคนน์เฮลท์ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกวีดิทัศน์และเสียง
7. งานสัมมนาครั้งนี้จะไม่มีการเผยแพร่วิดีโอหลังจบงาน

ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

Age must be over 18 years old

฿350.00
SOLD OUT
ค่าอบรม 500 บาท รวมอาหารว่าง และ Premium Seat* + หนังสือของวิทยากร (200 บาท) 1 เล่ม

* บัตรสำหรับที่นั่ง Premium Seat คือ ที่นั่งที่ดีที่สุดในการรับฟัง และได้รับหนังสือพร้อมลายเซ็นของผู้เขียน

1. แนะนำให้ถึงก่อนงานสัมมนาก่อนเวลา ประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และร่วมกิจกรรมบริเวณหน้างาน
2. จอดรถได้รอบอาคารหอประชุม และอาคารที่จอดรถของมหาวิทยาลัย
3. มีบริการอาหารว่าง เวลา 14.00 - 14.30 น.
4. การสัมมนานี้อนุญาตให้ผู้ใช้วีลแชร์เข้าร่วมงานได้ มีลิฟต์และทางลาด
5. กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ซึ่งคาดว่าการจราจรจะเบาบางและสะดวกในการเดินทาง
6. สถาบันแคนน์เฮลท์ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกวีดิทัศน์และเสียง
7. งานสัมมนาครั้งนี้จะไม่มีการเผยแพร่วิดีโอหลังจบงาน

ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

Age must be over 18 years old

฿500.00
SOLD OUT
ค่าอบรม 1,200 บาท รวมอาหารว่าง ที่นั่ง Premium Seat ได้รับหนังสือ 82 กระบวนท่า กัญชา กัญชง ฆ่ามะเร็ง ของวิทยากร 1 เล่ม พร้อมคอร์สออนไลน์ มูลค่า 999 บาท

1. แนะนำให้ถึงก่อนงานสัมมนาก่อนเวลา ประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และร่วมกิจกรรมบริเวณหน้างาน
2. จอดรถได้รอบอาคารหอประชุม และอาคารที่จอดรถของมหาวิทยาลัย
3. มีบริการอาหารว่าง เวลา 14.00 - 14.30 น.
4. การสัมมนานี้อนุญาตให้ผู้ใช้วีลแชร์เข้าร่วมงานได้ มีลิฟต์และทางลาด
5. กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ซึ่งคาดว่าการจราจรจะเบาบางและสะดวกในการเดินทาง
6. สถาบันแคนน์เฮลท์ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกวีดิทัศน์และเสียง
7. งานสัมมนาครั้งนี้จะไม่มีการเผยแพร่วิดีโอหลังจบงาน

ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

Age must be over 18 years old

฿1,200.00
SOLD OUT
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
Aaa2e5e990b62b170301fe584f2d6ca72d8dbfca
Organized by
CANNHEALTH INSTITUTE