Esp800
Technology

Epson Moverio AR Workshop 2019

Epson Moverio AR Workshop 2019

ก้าวแรก สู่นักพัฒนา AR (Augmented Reality) สำหรับมือใหม่ หัดสร้าง AR และมือเก่า ที่ต้องการพัฒนา AR เข้าสู่แว่นตาอัจฉริยะ Epson Moverio ที่ถือว่าเป็น Smart Glasses ระดับต้นๆ ในยุคนี้

ค่าอบรม : ฟรี

วันอบรม : 15 พฤศจิกายน 2562

เวลา : 08.30 - 16.00 น.

สถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ

08:30 - 09.00 น. : ลงทะเบียน

09.00 - 09.45 น. : Epson Moverio 

09.45 - 10.30 น. : Anatomy of Augmented Reality

10.30 - 10.45 น. : Coffee Break

10.45 - 12.00 น. : Tools & AR Library

12.00 - 13.00 น. : Lunch

13.00 - 14.30 น. : AR Workshop

14.30 - 14.45 น. : Coffee Break

14.45 - 15.45 น. : AR Workshop (Continue)

15.45 - 16.00 น. : Epson talk


หมายเหตุ : 

        - ผู้เข้าอบรม นำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเอง

        - ผู้เข้าอบรมควรติดตั้งโปรแกรม Unity มาล่วงหน้า สามารถดาวน์โหลด ได้ฟรีที่ unity.com


Tickets

Free
Free
Ts
Organize by
Think Academy