Education

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Seminar and Workshop) “สัญญาต้องเป็นสัญญา: ว่าด้วยการทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกซ์สำหรับฟรีแลนซ์”

Ba0ba70d85090b3670c3115212632514928d5031
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Seminar and Workshop) “สัญญาต้องเป็นสัญญา: ว่าด้วยการทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกซ์สำหรับฟรีแลนซ์”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (Seminar and Workshop)
“สัญญาต้องเป็นสัญญา: ว่าด้วยการทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกซ์สำหรับฟรีแลนซ์”

เวลา : 20 สิงหาคม 2559 | 10:00 - 16:00 
สถานที่ : ห้องเวิร์คช็อป, TCDC


สัญญาคืออะไร ทำไมต้องทำสัญญา และสัญญามีความสำคัญอย่างไรสำหรับฟรีแลนซ์…. คิดจะเป็นฟรีแลนซ์ คุณรู้เรื่องเหล่านี้แล้วหรือยัง?


สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับการตกลงรับทำงานกับผู้ว่าจ้างคือ การเซ็นสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย หลายครั้งที่ฟรีแลนซ์ลืมนึกถึงเรื่องนี้ จึงพบปัญหาผู้ว่าจ้างปฏิเสธรับผลงานอยู่บ่อยๆ ซึ่งนอกจากจะไม่ได้รับค่าจ้างแล้ว ยังเสียโอกาสที่จะรับทำงานอื่นอีกด้วย ในส่วนของผู้ว่าจ้าง การเซ็นสัญญากับฟรีแลนซ์ก็เป็นการรับประกันว่าฟรีแลนซ์จะทำงานจนสำเร็จ โดยไม่ทิ้งงานกลางคัน 


เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน ทั้งฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องรู้หลักกฎหมายเรื่องสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่ผู้คนนิยมประกอบธุรกรรมออนไลน์ 


TCDC โดยความร่วมมือกับ tasknjoy จึงจัดสัมมนา “สัญญาต้องเป็นสัญญา: ว่าด้วยการทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และอิเล็กทรอนิกส์” ขึ้นเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้


• ให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องหลักการทำสัญญา ทั้งสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง และความระงับแห่งสัญญา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำสัญญา 

• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำหลักและวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกรณีศึกษา การร่วมลงมือทำ และการฝึกฝนภาคปฏิบัติในการร่างสัญญา 

• ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากร 


ใครที่ควรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้?
นักออกแบบฟรีแลนซ์หรือประจำ ทั้งออกแบบโลโก้ กราฟฟิก สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ ประดับตกแต่ง ตกแต่งภายใน ออกแบบทางสถาปัตยกรรม หรืออื่นๆ ผู้ว่าจ้างงาน และผู้ที่ต้องการเรียนรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ 


กำหนดการ

10.00 – 10.30    ลงทะเบียน 

10.30 – 11.00    ความรู้เรื่องหลักการทำสัญญาเบื้องต้น 

11.00 – 11.30    สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 

11.30 – 12..00   ความระงับแห่งสัญญา 

12.00 – 13.00    พักกลางวัน 

13.00 – 13.30    การทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

13.30 – 14.30    แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม และฝึกฝนภาคปฏิบัติ 

14.30 – 15.30    Q & A 

15.30 – 16.00    สรุปการสัมมนา พร้อมแนะนำ tasknjoy 


ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หมายเหตุ
1.(บรรยายเป็นภาษาไทย) จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ไม่เกิน 30 คน
2.เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที 
3.ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง


สอบถามข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 664 7667 ต่อ126, 118 (จันทร์-ศุกร์ 9.30-17.30)ชาติพร บารมี (ชาติ) 
การศึกษา 
นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต International Economic Law, University of Warwick, UK 
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Commercial Law, University of Bristol, UK 
ประวัติการทำงาน 
- Partner : Legal Advisory Council Limited (ตั้งแต่พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน) 
- อาจารย์พิเศษ วิชาสัญญาสำคัญทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน) 
- ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (พ.ศ. 2558) 


จีรพร ศรีเพ็ชรดานนท์ (หลัม) 
การศึกษา 
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) International Trade Law, University of Kent 
ประวัติการทำงาน 
- Partner สำนักงานกฎหมาย บริษัท จาร์เรทท์ ลอยด์ จำกัด (Jarrett Lloyd Co., Ltd) (พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน) 
- ที่ปรึกษากฎหมายในรายการ Opal Law Firm ช่อง GMM 25 (พ.ศ. 2558) 
- ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท แมควอลเดน แอนด์ เบลลีย์ จำกัด (McWalden & Bailey Co., Ltd) (พ.ศ. 2552 – 2553) 
- ทนายความ สำนักกฎหมาย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล คอนซัลแตนท์ จำกัด (International Commercial Consultant Co., Ltd) (พ.ศ. 2551 -2552) 
- วิทยากรพิเศษ (พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน)
Tickets

No Tickets Available

F96c25705591e661268eaba29e2fa84db4906f14
Organized by
Thailand Creative and Design Center