Education

The Art of Facilitation : ทักษะการเป็นฟามืออาชีพ

E1d04a5a3cdc914db986c7e9f0a3f4e41793d03a
The Art of Facilitation : ทักษะการเป็นฟามืออาชีพ

หากคุณเป็นคนมีของ แล้วอยากส่งต่อออกไป ไม่ใช่แค่สอนได้ แต่ต้องทำให้คนเปลี่ยนแปลง 

รู้ไหมว่าคนที่เป็น Facilitator หรือ "ฟา" นั้น สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนและพัฒนาคน ด้วยการช่วยให้เขาตกผลึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้และนำไปใช้ได้จริง ต่างกับ Trainer หรือวิทยากร ที่อาจให้แค่ความรู้เท่านั้น

Facilitation คือการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่องค์กรทั้งหลายต่างต้องการ

โอกาสดี นี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการเป็นฟา ที่จัดอบรมให้องค์กรเอกชนชั้นนำ มากกว่า 500 รุ่น ด้วยหลักการที่ลัดสั้น เข้าใจง่าย ทำได้จริง ช่วยให้คนที่ไม่มีประสบการณ์สอนใดๆ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นฟามืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตร “The Art of Facilitation ทักษะการเป็นฟามืออาชีพ” ได้ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็นฟา ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการออกแบบหลักสูตรและกิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วม ตกผลึกการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

ส่งผลให้ผู้เข้าอบรมเต็มใจที่จะเรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติภายในจิตใจออกสู่พฤติกรรมภายนอก เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ และสามารถนำสิ่งที่เรียนไปต่อยอด เพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีต่อไป

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

1. ส่งเสริมทัศนคติและทักษะพื้นฐานในการเป็นฟามืออาชีพ
2. เรียนรู้เทคนิคการออกแบบเนื้อหาการอบรม ให้ตอบโจทย์การเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
3. ฝึกปฏิบัติในการสอนและการถ่ายทอด โดยใช้เทคนิคต่างๆในการจัดกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
4. ได้รับการฟีดแบ็คสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงตัวเอง ให้สามารถจัดกระบวนการอบรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการเป็นฟา  จำนวนไม่เกิน 12 ท่าน โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน

Course Outline เนื้อหาหลักสูตร 3 วัน ตั้งแต่ 09.00-17.00

• Facilitator Mindset ทัศนคติของการเป็นฟา ที่จะประสบความสำเร็จ
• Facilitation Process เจาะลึกทุกกระบวนท่าการฟา ตั้งแต่เริ่มจนจบคอร์ส
• Design Course / Activities / Game วิธีออกแบบหลักสูตรให้น่าสนใจและได้ประโยชน์
• Master Delivering เทคนิคนำคลาสให้สำเร็จได้ใน 8 ขั้นตอน
• The Art of Storytelling เทคนิคการเล่าเรื่องที่ทรงพลังและได้แรงบันดาลใจ
• Lead the Game & Workshop ฝึกทักษะการนำเกมอย่างสนุกสนาน
• Facilitation in Action ผู้เข้าอบรมสาธิตการจัดกระบวนการอบรมจริงคนละ 30 นาที
• Feed Forward สะท้อนมุมมองจากเพื่อนร่วมคลาส เพื่อการพัฒนาต่อไป

Facilitator นำกระบวนการโดย “อ.เรือรบ” จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

• CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand
• ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง ประสบการณ์สอนในองค์กรเอกชนมากกว่า 500 รุ่น
• นักเขียน มีผลงานหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเอง จำนวน 7 เล่ม

กำหนดการ อบรม 3 วัน วันที่ 7, 8, 14 ก.พ.63 เวลา 09.00-17.00

การันตีผลลัพธ์ รับจำกัดเพียง 12 ท่านเท่านั้น (ปีนี้จัดเพียงรุ่นเดียว)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ท่านละ 35,000 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารเบรก และเอกสารประกอบ
ราคา Early Bird เมื่อสมัครก่อน 25 ม.ค. ลดเหลือ 32,000 บาท
ราคา Duo Pack มาพร้อมกัน 2 ท่าน ลดเหลือ 29,000 บาทเท่านั้น

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เน้นการลงมือปฏิบัติและนำไปใช้จริง โดย อ.เรือรบ จะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์กว่า 5 ปีในการจัดอบรมให้กับองค์กรมหาชนแถวหน้าของประเทศไทย

ซึ่งผู้เรียนสามารถนำเทคนิคและวิธีการต่างๆไปใช้ได้เลย โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ทำให้คุณสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นฟามืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งฟาจะมีรายได้ต่อวัน เริ่มต้นที่ 20,000 - 100,000 บาท ตามประสบการณ์และความสามารถ

Tickets

No Tickets Available

5a2318f2245859aa1a62030b06e6fbc33893bab6
Organized by
Learning Hub Thailand