Education

Deep in JavaScript Programming (1 Days)

E46cfe58a76d062f4514cf4f004b78c8ec699670
Deep in JavaScript Programming (1 Days)

Deep in JavaScript Programming

 

วัตถุประสงค์ :

•     เข้าใจวิธีการเขียน และเพิ่มทักษะการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะภาษา JavaScript อย่างจริงจัง

•     เพิ่มลูกเล่นต่างๆ ให้กับ Website ทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

•     ต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้

•     สร้างเสริมโอกาสความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคคลที่สนใจ


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

•     นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการ, Developer ที่มีความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมในด้าน Web ทั้งสาย .NET, PHP, Java และอื่นๆ

•     ผู้ที่ทำงานทางด้าน IT อื่นๆ ที่อยากศึกษาเพิ่มเติมความรู้ หรืออยากเปลี่ยนมาทำงานสายนี้

•     เหมาะกับคนที่เขียน JavaScript อยากอัพเดทพื้นฐาน และ feature ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดเขียน JS Framework ในอนาคต

 

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม

1.   Note Book

2.   RAM 2 GB ขึ้นไป

3.   พื้นที่ว่าง 4 GB ขึ้นไป

4.   ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Windows Vista หรือ Windows 7 ขึ้นไป

 

ความรู้พื้นฐาน :

•     Programming experience

•     Understanding of HTML and HTTP

•     Windows, Internet หรือมีความรู้ทาง HTML


วิทยากร :

        คุณสมหมาย กรังพานิช   Profile

Education        Master of Science (Information Technology), King Mongkut's University of Technology Thonburi

Experiences :    18 Years

Certification :    

                    •     SUN Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4

                    •     SUN Certified Web Component Developer for the Java 2, Enterprise Edition 1.4

                    •     IBM Certified Java Programming

                    •     IBM Certified Java-Server Side Programming

Qualifications :

            Lecturer

                    •     Java 5.0 Cert. Training at Walailak University

                    •     J2EE Cert. Training at SIPA Phuket

                    •     Softsquare Group of Company


เนื้อหาการอบรม :

          ประวัติ ความเป็นมา และจุดประสงค์การใช้งานของ JavaScript

 หลักไวยากรณ์ภาษา  (Language Syntax)

    •     Keywords / Reserved Words

    •     ตัวแปร  (Variables)

    •     ชนิดของข้อมูล (Data types)

    •     เครื่องหมายและการดำเนินการ  (Operators)

    •     ประโยคคำสั่ง (Statement)

    •     ชุดคำสั่งย่อย (Function)

ขอบเขตตัวแปรและหน่วยความจำ (Scope and Memory)

    •     Primitive and reference

    •     ขอบเขตการประมวลผล (Execution context and scope)

    •     การเรียกคืนหน่วยความจำ (Garbage collection)

การอ้างอิงชนิดต่างๆ (Reference Types) 

    •     Object

    •     Array

    •     Date

    •     Regular Expression (RegExp)

    •     Function

    การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented JavaScript)

        •     การใช้งานวัตถุ (Object and Instantiation)

        •     การรับถ่ายทอดคุณลักษณะ(Inheritance)

    นิพจน์ของชุดคำสั่งย่อย (Function Expression)

        •     การเรียนตัวเอง (Recursion)

        •     Closures

        •     Block Scope alternative solution

    แบบจำลองวัตถุของบราวเซอร์ (Browser Object Model)

        •     Window

        •      Location

        •     Navigator

        •      Screen

        •     History

    การตรวจสอบชนิดของบราวเซอร์ (Client Detection)

        •     Capability Detection

        •     User-agent Detection

    แบบจำลองเอกสารเชิงวัตถุภายในบราวเซอร์ (Document Object Model :DOM)

        •     Hierarchy of Nodes

        •     DOM accessing

    เหตุการณฺ์  (Events)

        •     Event flow

        •     Event Handlers

        •     Event Object

        •     Event types

        •     Simulating Events

    การจัดการเหตุการณ์ (Error Handling)

        •     การรายงานและจัดการข้อผิดพลาด (Error Reporting and Handling)

        •     การแก้ไขข้อจุดบกพร่องในโปรแกรม (Debugging Techniques)

    การใช้งานชุดคำสั่งทีมีประโยชน์  (Popular JavaScript Libraries)

        •     jQuery    


วันเวลาและสถานที่อบรม :

วันเวลา

วันที่ :          27 - 29 กันยายน 2559

เวลา :          9.30 – 17:00 น.

สถานที่

บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด

320 อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 8 ห้อง 8บี ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

***  รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีหัวลำโพง ประตูทางออกที่ 1 (MRT)  ***


ราคารวม :

        •     เอกสารการอบรม

        •     อาหารกลางวัน

         •     อาหารว่าง 1 มื้อ 


ข้อมูลเพิ่มเติม :

Tel:         081 847 3756, 02 234 4442-3

E-Mail :      annphu@gmail.com

Line Id:      annphunip 

Tickets

No Tickets Available

2d4f4343d1d954aa2de55c4e53802cf9d956b75c
Organized by
บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด