Education

Online Learning with Erudite Writing Lab

6d1676f7aef8626deafd3c13fc53ab12235de0d4
Online Learning with Erudite Writing Lab

Academic and Professional English & Writing 
Erudite Digital Classroom
Best Program for Busy Peopleเก่งการเขียนเพื่อผลสำเร็จทางการศึกษาและการทำงาน

        หลักสูตรนี้จะสอนเนื้อหาจำเป็น และ เทคนิคสำคัญที่สุด มีการประเมิณทักษะ ออกแบบแผนการเรียนรายบุคคล และ ฝึกฝนปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียน เพื่อส่งผู้เรียนสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการโดยตรง ตลอดระยะเวลา6สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การเขียนและมีความเข้าใจนำ Academic and Professional English Communication ไปใช้ได้จริง และ พัฒนาได้สูงสุด ผู้เรียนจะมีครูสอนและทีมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ชี้แนะและตอบคำถามทุกข้อสงสัย ผ่านระบบ Digital Erudite Classroom 


Erudite Digital Classroom ดีอย่างไร?

 • สามารถเลือกเวลาเองได้ 
 • ระยะเวลาคอร์สจะขึ้นอยู่กับ (effort) ผู้เรียน 
 • เรามีมากกว่าวีดีโอสอน จะมี สื่อการเรียนหลากหลาย และ กิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์สำหรับเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการเขียน
 • ผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้ Online Live ส่วนตัวกับผู้สอนได้ และ ตลอดระยะเวลาการเรียนผู้สอนจะ คอยชึ้แนะแนวทางให้กับผู้เรียนตลอดระยะเวลา เพื่อให้ผู้เรียนจบคอร์ส และ พิชิตเป้าหมาของตนเองได้
 • เรียนผ่านระบบ Online Learning ผ่านทางโปรแกรมสุดพิเศษ ของ Erudite Digital Classroom โดยเฉพาะ ใช้งานง่าย เหมาะกับการเรียน การสอน ที่มีการสื่อสารระหว่างผู้สอนและนักเรียนผ่านทาง Online
 • ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เรียนมีความกังวลเรื่อง วิทยานิพนธ์ หรือ งานวิจัย หรืองานเขียนของตนในรูปแบบอื่นๆ ก็สามารถนำงานเขียนของตนมาปรึกษาหรือเป็นประกอบการเรียนได้ 

วิธีการเรียน Online Learning กับ Erudite Writing Lab

 1. คอนเฟิร์มรับบัตรเข้าห้องเรียนผ่านทาง https://www.eventpop.me/e/8052-eruditewritinglab
 2. จะได้รับ ลิ้งค์ และ รหัส ข้า Erudite Digital Classroom ผ่านทาง Email ที่ตนเองกรอกตอนสมัครเรียน 
 3. ทำ Placement Test และ Writing Assignment (ซึ่งจะได้รับผ่านทางห้องเรียนออนไลน์ส่วนตัวใน Erudite Digital Classroom
 4. หลังจากส่ง Placement Test & Writing Assignment จะได้รับแบบการเรียน และ แผนการเรียนตามเป้าหมายของนักเรียน
 5. เริ่มเรียนรู้ ฝึกฝน กับผู้สอน เพื่อผลสำเร็จ :)


ทักษะและความรู้ที่ผู้เเรียนจะได้พัฒนา

 • พื้นฐานสำคัญการสื่อสารในภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการทำงาน 

(the Foundation of Academic and Professional English)

 • กระบวนการเขียน 

(The Process of Writing: Read to Write, Listen to Write, Reflect and Practice to Achieve)

 •  ฝึกฏิบัติการเขียน ที่ตรงกับเป้าหมายของแต่ละคน

(Practice and Reflect for your writing progress)

 • พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ในภาษาอังกฤษขั้นสูง จนไปถึง บริบททางวิชาการ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการศึกษา เช่น เขียนรายงานเชิงวิชาการ งานวิจัย หรือ เพื่อติดต่อทางธุรกิจ ได้ 

(Critical Thinking Development & Synthesis and Analytical Knowledge)


พื้นฐานที่คุณจะได้รับ

Erudite Writing Lab ให้ความสำคัญกับการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์ในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ และ ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ ตามเป้าหมายของตนเอง โปรแกรมจะให้สื่อการเรียนรู้ต่างๆนอกห้องเรียนเป็นไปตามทักษะ และ เป้าหมายของนักเรียน (flexible teaching & learning) ซึ่งผู้เรียนสามารถนำงานเขียนที่กำลังศึกษาอยู่มาปรึกษาได้ (ในกรณีที่เรียนเพื่อทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์) 

ทั้งนี้ ทางโปรแกรมจะสอนทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน เพราะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เรามีทักษะการเขียนที่ดีและนำไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งในภาคการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และการทำงาน

Course Contents:

1.  Foundation of Academic and Professional English (4 hours)

Recall - Essential Grammar Basics

The difference between regular, professional, and academic English communications

How to learn Academic Word Lists for application 

Advanced English Grammar Structures

In writing lab: Learn| Train | Practice | Reflect on your writing skills (10-15 hours) --> Target your specific goal


2. Grammar and Writing Skills in Academic and Professional English  (4 hours)

Rules and Conventions

Beyond the Rules: Writing with Style

Phrase VS Clause

In writing lab: Learn| Train | Practice | Reflect on your writing skills (10-15 hours) --> Target your specific goal


3.  Process of the Writing - Writing Task: Build a Model  (4 hours)

Building a model - 

Academic Writing, (Science) Research Writing, and Business Writing

Key

The model

Testing the Model

Grammar and Writing Skills for building a writing model 

Tense pairs

Signalling language

Passive/ Active

Use of ‘a’ and ‘the’

Adverbs and adverb location

Sequence, Frequency, Quantity, and Causality

In writing lab: Learn| Train | Practice | Reflect on your writing skills (10-15 hours) --> Target your specific goal


4. Writing Skills and Academic and Professional English Style  (4 hours)

Tips: The Seven Cs of High-Quality Writing

Avoiding and Fixing Common Errors

Avoiding Sexism, Bias, and other No-No’s

Quotation Marks and Apostrophes

Hyphens, Dashes, Parentheses, and Brackets

Spelling Rules, Tips, and Tricks

Capitalisations, Abbreviations, and Numbers

In writing lab: Learn| Train | Practice | Reflect on your writing skills (10-15 hours)--> Target your specific goal


ดูรายละเอียดเนื้อหาเเพิ่มเติม 

www.eruditeth.com/learningwitherudite

Erudite Teaching Methodology 


ทำไม 100 % นักเรียนของ Erudite พึงพอใจ และ 98% ประสบผลสำเร็จ?

 • เรามีนวัตกรรมการสอน และแผนการเรียนสำหรับผู้เรียนคนไทยโดยเฉพาะ
 • ทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาความรู้ และเพิ่มพูนทักษะจากการเรียนในห้องเรียน ฝึกปฏิบัติได้ตลอดเวลา และ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใน 6 สัปดาห์
 • มีการวัดระดับ และ นักเรียนจะได้รับแผนการเรียนของตัวเอง เพื่อพัฒนาสูงสุด และ เรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อตรงผลสำเร็วเป้าหมายภายในระยะ 6 สัปดาห์
 • เนื่องจากการพัฒนาการเขียนต้องหมั่นฝึกฝนและมีผู้เชี่ยวชาญคอยประเมิณและชี้แนะ เราจึงมีห้องเรียนออนไลน์สำหรับให้นักเรียนทบทวน ตอบคำถามทุกข้อสงสัย สำหรับนักเรียนโดยตรง พร้อมทั้ง มีการวัดระดับ
 • นักเรียนจะได้รับแผนการเรียนของตัวเองตรงทักษะและเป้าหมาย จึงพัฒนา เรียนรู้ ฝึกฝน สูงสุด ที่ส่งผลสำเร็จเป้าหมายภานใน 6 สัปดาห์


มาทำความรู้จักกับครูฝ้าย

ผู้สอนมากประสบการณ์กว่า 6 ปี 

ประวัติการสอน

 • ได้รับรองการสอนภาษาอังกฤษระดับ Professional Education จาก Harvard University
 • ที่ปรึกษา และผู้ฝึกสอน Academic English and Writing ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ที่ปรึกษา และผู้ฝึกสอน Academic English and Research Writing ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษา และผู้ฝึกสอน Academic English and Science Research Writing ให้กับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท และเอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • เชี่ยวชาญการสอน Academic English and Writing ด้วยระบบ E-learning
 • ที่ปรึกษา Academic English and Writing ในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ IELTS
 • สอน Academic Writing เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย
 • สอน Professional English and Business Writing ในการทำงาน

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรด้านการสอนนักเรียน และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป จาก The Derek Bok Center for teaching and learning, Harvard University
 • ประกาศนียบัตรด้าน Linguistics และ Humanity จาก Leiden University ประเทศเนเธอร์แลนด์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • Academic English and Science Research Communication, Dutch language institution จาก Utrecht ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ประกาศนียบัตร ด้าน Social and Behavioral Sciences, Utrecht University, ประเทศเนเธอร์แลนด์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พร้อมเรียนรู้และใช้การสื่อสารรูปแบบ Multi-cultural communication
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


Education is not preparation for life but life itself. 


Erudite Writing Lab by Pavisorn


-- Yours in lifelong learning 

 

แล้วพบกันนะคะ ^^Tickets

Online Learning with Erudite Writing Lab
฿14,900.00
SOLD OUT
VIP Digital Classroom: Academic and Professional English and Writing
฿8,900.00
SOLD OUT
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
Deb781f1b463d39271cd485e25df40e91447df8c
Organized by
Erudite Writing Lab