12091220 1696769037209870 149580204331334584 o

Git for Q

01 October 2016 at 09:00 - 17:30
ความรู้พื้นฐานที่ Dev ทุกคนต้องมีและต้องคล่องด้วยคือเรื่อง source control 


Tickets

No Tickets Available!

259748 129491147261799 1120996032 o

Odd-e (Thailand)

เราคือกลุ่มคนที่เชื่อว่า "การทำ Software ต้องสนุก" "เราต้องพัฒนาและฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ"

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.