Education

Talent Mobility Fair 2016

Poster placeholder
Talent Mobility Fair 2016

TALENT MOBILITY FAIR 2016

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้อง Plenary Hall 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จัดโดย : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
*** เงื่อนไขการเข้าร่วมงาน

ผู้สนใจสามารถ Click รับบัตรได้จาก Page ของงานในเว็บไซต์ Event Pop ซึ่งท่านจะได้รับ QR CODE เพื่อใช้ในการผ่านเข้างาน ดังนั้น ในวันงานท่านจะต้องแสดง QR CODE ทั้งแบบ Digital File หรือ แบบ Print เพื่อให้เจ้าหน้าที่ Scan ยืนยันสิทธิ์


*** Matching Zone

สำหรับผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านกระบวนการผลิต หรือ การวิจัยพัฒนาในบริษัท สามารถแจ้งโจทย์พร้อมข้อมูลโดยสังเขปมาได้ในแบบฟอร์มการสมัคร ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานดำเนินการสรรหานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับโจทย์ของท่าน ร่วมพูดคุยและแสวงหาความร่วมมือภายในงาน


ติดต่อสอบถาม :

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทร. 02-345-1236-41 หรือ อีเมล. rdi.fti@gmail.com / talent.fti@gmail.com

www.fti.or.th / www.rdi.or.thTickets

No Tickets Available

A829a01a683206b6d03fe44b8b712196aaa25d0d
Organized by
สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม