Business

Data-Driven Marketing: How data will bring marketing to the next level.

Ea918f1aeb958c0999d7f2fa69541d3019505443
Data-Driven Marketing: How data will bring marketing to the next level.

กลับมาแล้วกับคอร์สที่หลายคนรอคอยและถามถึงกันเข้ามา !!

 "Rocket Academy" ขอนำเสนอคอร์สที่จะแนะนำให้คุณเข้าใจ “ภาพใหญ่” และ “ภาพรวม” ของ Data ภายใต้คอร์สที่ชื่อว่า “Data-driven Marketing” ที่จะมาพร้อมกับแนวคิด แนวปฏิบัติ ตลอดจนกรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับทางธุรกิจให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


เรียนแล้วจะเอาไปทำอะไรได้?

เมื่อคุณเรียนคอร์สนี้จบ คุณจะได้รับประโยชน์ดังนี้

• รู้และเข้าใจภาพรวม ตลอดจนความสำคัญของ Data ว่าสามารถนำมาวางกลยุทธ์ในการสร้างเสริมธุรกิจของคุณได้อย่างไร

• สามารถประเมินความพร้อมขององค์กรของคุณแบบเบื้องต้นได้ว่าธุรกิจของคุณพร้อมที่จะนำ Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของธุรกิจคุณได้แค่ไหน อย่างไร

• รู้จักเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และวิธีการใช้งานจริงที่เหมาะสมกับธุรกิจ

• เข้าใจกระบวนการวัดผลการทำ Marketing ในยุคที่ Data เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก


คอร์สนี้ประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้าง?

• Part 1: Intro: What is happening in business world?

สรุปภาพความเคลื่อนไหว ผลกระทบ และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในโลกธุรกิจว่าการตลาดจะต้องปรับตัวเพื่อพร้อมรับมืออย่างไร

• Part 2: Working with data in marketing landscape

คอนเซ็ปต์ของการตลาดแบบ Data-driven Marketing ประเภทของข้อมูล และวิธีการใช้ข้อมูลในมุมการตลาดแบบ Data-driven Marketing

• Part 3: Data tools & technology for marketing data

เทคโนโลยี และเครื่องมือที่ใช้ในการตลาดแบบ Data-driven Marketing

• Part 4: Application & use cases

ตัวอย่างการใช้งานจริงของการนำข้อมูลมาใช้ในการตลาดแบบ Data-driven Marketing

• Part 5: Quick concepts of Artificial Intelligence (AI)

คอนเซ็ปต์เบื้องต้นของการนำ Artificial Intelligence (AI) มาใช้ในการตลาด

• Part 6: Data Governance / Personal Data Protection Act การบังคับใช้พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการใช้ข้อมูลในการตลาด


ความรู้พื้นฐาน และการเตรียมตัวก่อนเรียน

• คอร์สนี้ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ไม่จำเป็นต้องนำมาในวันอบรม

• คอร์สนี้มีการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อตอบคำถาม และเล่นเกมส์ระหว่างการอบรม

• คอร์สนี้เน้นการปูพื้นฐาน และความเข้าใจในคอนเซ็ปต์ของการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางเทคนิค หรือการคำนวณ

LIVE กันสดๆ ผ่าน ZOOM

วันที่ 15 พ.ค. 2563 เวลา 14.00 - 17.00 น. (3 ชม.)

วันที่ 16 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น. (4 ชม.)

Early bird ราคา 6,900 บาท (ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 พ.ค. 2563 เท่านั้น )
Normal ราคา 7,900 บาท (ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. ถึง 12 พ.ค. 2563)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 092-290-9446 , knowkedge@rocketacademy.in.th
หรือ click Facebook Page: @rocketacademyth

data technology, data tools, digital marketing, data driven, marketing

Tickets

No Tickets Available

Placeholder
Organized by
Rocket Academy