Education

อบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถในการประชาสัมพันธ์ออนไลน์

8498f52ed0eabe54d99d8a0ad718a0cf45490389
อบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถในการประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ด้วย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต ได้มีการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ Digital Marketing 2016เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์ ให้กับกลุ่มโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ภูเก็ต (คพอ.ภูเก็ต) และสมาคม โรงแรมไทย (ภาคใต้) สมาคมโรงแรมป่าตอง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงTickets

No Tickets Available

03345b0d6418457931e9d56f8708a5110e5dc773
Organized by
Sapanhin Magazine