Education

อบรมออนไลน์ – Visual Note Taking การจดบันทึกด้วยการคิดเป็นภาพ

24ce14fb3690a862d33b725eb80fe2aa2320ef2c
อบรมออนไลน์ – Visual Note Taking การจดบันทึกด้วยการคิดเป็นภาพ

Visual Note Taking – การจดบันทึกด้วยการคิดเป็นภาพ
หลักสูตรในรูปแบบ Virtual Training จำนวน 6 ชม.


 


การจดบันทึกด้วยการคิดเป็นภาพ (Visual Note Taking) คือ การดึงศักยภาพและใช้ความสามารถของ “สมอง” เชื่อมโยงสิ่งที่เห็น & ได้ยิน แปลผลเป็นภาพ จากนั้นสมองสั่งการให้มือจดบันทึกด้วยตัวอักษร & รูปภาพประกอบกัน ซึ่งกระบวนการทำงานดังกล่าว จะต้องสั่งการจากสมองทั้งซีกขวาและซ้ายที่ทำงานสอดประสานกัน ผ่าน “กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ และคิดสร้างสรรค์” ในทันทีทันใด

ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใดก็ตาม หากคุณประสบปัญหาที่หลายต่อหลายครั้ง คุณไม่สามารถถ่ายทอดความคิด อธิบาย และเล่าถึงสิ่งที่ตนเองคิดเพื่อสื่อสารออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ หลักสูตรนี้อาจจะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็น “นักจด Note ขั้นเทพ ไปตลอดกาล”


รายละเอียดหลักสูตร

 • 3 กระบวนการหลัก: จับประเด็น การคิดเป็นภาพ การวาดภาพเพื่อการสื่อสาร;
 • การฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การเห็น (See) การฟัง (Listen) การคิด (Think)
 • การสร้างภาพด้วยจินตนาการ (Imagine) และ การวาดออกมาเป็นภาพ (Draw)
 • การสร้างสรรค์รูปแบบตัวอักษร
 • การวาดภาพคน สัตว์ และสิ่งของต่างๆ เบื้องต้น
 • การสร้างคลังรูปภาพ และ วิธีการพัฒนาการคิดเป็นภาพ
 • การใช้หลักการ 5W2H เพื่อจับประเด็น และ การคิดเป็นภาพ
 • แบบฝึกจับประเด็น และ การสื่อสารด้วยตัวอักษรและรูปภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • วาดภาพเพื่อสื่อความหมายและเพื่อการสื่อสารได้
 • คิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการจดบันทึกเป็นภาพได้
 • จดบันทึกเป็นภาพด้วยกระบวนการคิดเป็นภาพได้
 • ช่วยให้คุณฝึกการจับประเด็น Key Message สำคัญ & คิดเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สมองเข้าใจได้เร็วขึ้น

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม

 • นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น
 • มนุษย์เงินเดือนที่อยากได้เคล็ดลับไปปรับใช้กับการทำงาน / การประชุมทีม / การนำเสนองานต่างๆ
 • หัวหน้างาน ผู้บริหาร ที่ต้องการฝึกกระบวนการคิดเป็นภาพ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างดี
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิค เพื่อจัดระบบความคิดให้เป็นระบบมากขึ้นผ่านการใช้รูปภาพ

ดำเนินการสอนโดย: คุณจามร เหล่าอิ่มจันทร์ (อ.เจมส์)

 • ประสบการณ์ด้านการเขียน Visual Note Taking และ Visual Recording มากกว่า 5 ปี 
 • เคยทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาภาวะผู้นำ ให้กับองค์กรในประเทศไทยและจีน กว่า 20 ปี
 • ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรมากกว่า 10 ปี 
 • ประสบการณ์ในการสร้าง Coaching Culture รวมทั้งโครงการพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กร
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพ HR Certification: OCCN-0084A-59/001-000007 HR Professional Training & Development Level 4 จาก PMAT & Thailand Professional Qualification Institute ร่วมทั้งผ่านการรับรองด้านต่างๆ อาทิ
  - Professional Coaching Certification Program, TCI
  - Situational Leadership Certification Program, Slingshot
  - Hi Impact Presentation Skills, Dale Carnegie
  - MBTI Certification Program, Potentials
 
 COURSE
 SCHEDULE
LIST PRICE
(THB)
PROMOTION
(THB)
REGISTER
  Visual Note Taking (VILT)
  การจดบันทึกด้วยการคิดเป็นภาพ
  (อบรมวันละ 3 ชม. เวลา 9.00 น. – 12.00 น.)
  3 & 10 Jun 20
5,500
4,500

 

Add LINE for Special Offers @NTC-LINE

 

Tickets

No Tickets Available

96c4cf978eb968714f6daf280e885d380e6d0022
Organized by
Network Training Center