Education

Effective Conflict Management อบรมวันนี้ แถมฟรี 1-1 Coaching

17 Jul 2020 at 09:00 - 16:00
Network Training Center (NTC), 14 Floor
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
0 followers
E14153649530ea400f5d67092e34e2c395fbd407
Effective Conflict Management อบรมวันนี้ แถมฟรี 1-1 Coaching


Effective Conflict Management
เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง / การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 (09:00am-14:00pm)


“ขึ้นชื่อว่า “มนุษย์” ย่อมมีความแตกต่าง การอยู่ร่วมกัน & การทำงาน
มักมีปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นได้เสมอ”

เมื่อกล่าวถึง “ความขัดแย้ง” แล้วนั้น คนส่วนใหญ่มักมองความขัดแย้งไปในด้านลบ ทั้งที่ความจริงแล้ว ความขัดแย้งถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคม เนื่องจากมนุษย์ยังคงต้องรวมตัวกันและพึ่งพาอาศัยกันและกันเพื่อความอยู่รอด การที่บุคคลจะมีความคิดเห็น ทัศนคติ ความเชื่อ หรือผลประโยชน์ที่ไม่ตรงกันย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ “ความขัดแย้งในทีมหรือในองค์กร” ที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถจัดการได้ … สาเหตุสำคัญส่วนใหญ่มักเกิดจาก “ความต้องการส่วนตัวของพนักงาน รวมถึงความคิดเห็นและบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน” เมื่อมี “ความขัดแย้ง” เกิดขึ้น ก็มักแสดงพฤติกรรมเพื่อปกป้องตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ก้าวร้าว ประนีประนอม หลีกเลี่ยงปัญหา ซึ่งความขัดแย้งนั้น มีทั้ง “ด้านที่เป็นบวกและด้านที่เป็นลบอยู่ในตัว” ความขัดแย้งด้านบวกส่งผลให้องค์กรมีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ อีกทั้งยังทำให้เกิดความสามัคคีในทีมหรือองค์กร เกิดความร่วมมือในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรเติบโต & ก้าวหน้า ส่วนความขัดแย้งที่มากเกินไปก็อาจส่งผลด้านลบต่อองค์กรได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นทำให้เกิดการแตกความสามัคคี องค์กรไร้เสถียรภาพ เสียโอกาส ในการแข่งขันหรือสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปจากองค์กร ฯลฯ จึงถือเป็นหน้าที่และประเด็นสำคัญของ “ผู้บริหาร & หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง” ที่จะต้องบริหารความขัดแย้งเหล่านั้นไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงาน ทีมงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ..

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้สนใจ เพิ่มทักษะการสื่อสารให้เป็นผู้พูดที่สามารถถ่ายทอดข้อมูล ความคิด ความรู้สึกของตนเองด้วยความเข้าใจผู้ฟัง เพิ่มความมั่นใจด้วยเทคนิคการโน้มน้าวจูงใจที่มีประสิทธิภาพระดับสากล ในฐานะผู้ฟังก็สามารถเข้าใจ & เข้าถึงเจตนาที่ดีของผู้พูดได้อย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์และปัญหาให้กลายเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ด้วยขั้นตอนและกลยุทธ์ “การบริหารความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ”

วัตถุประสงค์

  • ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารว่าสามารถส่งผลกระทบเชิงบวก & เชิงลบ
  • พัฒนาทักษะการฟังเชิงลึก เพื่อเข้าใจมุมมองของผู้พูด
  • สามารถรับมือกับความขัดแย้ง & สร้างความเข้าใจร่วมกันในการสื่อสาร
  • เรียนรู้เทคนิคการโน้มน้าวใจ

รายละเอียดหลักสูตร

  • สาเหตุความขัดแย้ง
  • คิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการจดบันทึกเป็นภาพได้
  • ศิลปะการรับมือความขัดแย้ง & ความคิดต่าง
  • เทคนิคการโน้มน้าวใจด้วย 4A (Accept, Avoid, Assertive, Attractive)

เหมาะสำหรับ

  • บุคลากรระดับผู้นำ หัวหน้า และบุคลากรทุกระดับที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า & ทำงานร่วมกับผู้อื่น

ดำเนินกิจกรรมโดย: โค้ชอ้อย - อาจารย์ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชและการพัฒนาภาวะผู้นำ

 

 COURSE
 SCHEDULE
LIST PRICE
(THB)
PROMOTION
  Effective Conflict Management
 
  (ระยะเวลาอบรม 1 วัน)
17 Jul 20
5,500


พิเศษ! อบรม 2 ท่าน
เหลือเพียง 9,000 บ.

แถมฟรี 1-1 Coaching

 

Add LINE for Special Offers @NTC-LINE
Training, HR

Tickets

No Tickets Available

58869d960664373716c8d93f8cc70e363796c59a
Organized by
Network Training Center