Education

Data Governance - อะไรสำคัญ?

Online Event
19 Jul 2020 at 10:00 - 13:00
Online Event
152 followers
71fe6b21243713395767c22d1dea8220bed50e14
Data Governance - อะไรสำคัญ?

Free Seminar

Data Governance - อะไรสำคัญ?

โดย กลุ่มสาขา IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563



ในครั้งนี้หัวข้อ Meetup ครั้งที่ 4 ทางทีมเราจะพูดถึงเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance ครับ
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความจำเป็นที่ต้องจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบและปัจจัยสู่ความสำเร็จต่างๆ ทั้งในเรื่องการจัดการองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล การวางนโยบายและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล โดยประเทศไทยได้มีกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นสารตั้งต้นในการวางกรอบนี้แล้ว
แต่อย่างไรก็ตามธรรมาภิบาลข้อมูลไม่ได้เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือทาง IT เพียงลำพัง สิ่งที่สำคัญคือการวางบทบาทหน้าที่ การวางหน้าที่ความรับผิดชอบ การวางนโยบาย ไปจนถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
Meetup ของ Datalent Team ครั้งนี้ ผศ.ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี หรือ อาจารย์โอม จะมาเล่าให้ฟังสั้นๆว่า Data Governance คืออะไร สำคัญอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และอะไรคือสิ่งที่ผู้บริหารสนใจ



**ทางเราจะทำการแจ้งรายละเอียดห้องในการบรรยายผ่านทางอีเมลก่อนวันอบรม 2 วัน**
รายละเอียดหลักสูตรที่ผ่านมา: http://www.datalentteam.com

free seminar, data governance, online-event

Tickets

No Tickets Available

23d1ecbe9f630043e2e0d387a8a22434bd28ca01
Organized by
Datalent