Jpg20190703 10735 gg53sg
Education

umu2016 Design in startup ไม่มีก็ได้ แต่มีก็ดี    "ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีอำนาจการต่อรองมากขึ้นจากข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมถึงกัน และโอกาสในการเลือกสินค้าที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างสร้างสรรค์ เพราะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดกลับไม่ใช่การลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรแล้วแต่หากเป็นการคิดค้นสินค้าหรือบริการที่สามารถสร้างความต้องการใหม่ให้กับสังคมผู้บริโภคซึ่งดีไซน์กลายเป็นกลยุทธ์ และเครื่องมือที่สำคัญในการเริ่มธุรกิจใหม่ให้สามารถอยู่รอดดีไซน์ทำให้โลกธุรกิจถูกพัฒนาใน ลักษณะใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าและบริการการจัดการองค์กรหรือแม้แต่สถานที่ในการทำงานล้วนสามารถสอดแทรกดีไซน์ไปได้ทั้งสิ้น"

    ในส่วนของการจัดงานสัมมนาเราให้ความสำคัญกับมุมมองที่หลากหลายโดยคัดเลือก จากคน 3 บทบาทที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ Startup ซึ่งก็คือคนที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ นักลงทุน และผู้ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจเพื่อที่ผู้ฟังจะได้เข้าใจมากขึ้นในเรื่องของ design ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ 'งานออกแบบ' อย่างเดียวแต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้าน เพื่อที่เราจะได้เห็นและเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นถึงวิธีการประยุกต์ใช้ design ในแต่ละด้านของธุรกิจ ตารางเวลา: 

18 กันยายน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Meeting room 3 

12:30-13:00   ลงทะเบียน
13:00-13:20   กล่าวเปิดงานโดย
                    1.) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
                    2.) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
13:20-14:00   กิตตินันท์ อนุพันธ์ (แจ๊ค) CEO บริษัท Anywhere to go
14:00-14:40   ชวยศ ป้อมคำ (แมน) ผู้จัด Lean Startup Machine 
14:40-15:00   กิจกรรม
15.00-15.30   พักรับประทานอาหารว่าง
15:30-16:10   วสะ สุภาโชค เอี่ยมสุรีย์ (ตั๊บ) Fastwork.co 
16:10-16:50   ศรัณย์ ภิญญรัตน์ (ท้อป) Fungjai
16:50-17:00   รายงานผลเบื้องต้นการทำวิจัย เรื่อง บทบาทการออกแบบในการประกอบธุรกิจ Startups
17:00-18:00   กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิด ขั้นตอนการรับสมัคร:

วันเวลาที่เริ่มรับใบสมัคร: 5 - 17 กันยายน 59
เริ่มส่งผลการสมัคร: 14 กันยายน 59 (แจ้งผลรับสมัคร) 
ระยะเวลาในการยืนยันตน: 2 วันEvent Application

This event requires you to fill out an application form designed to create better experience for every participants. Please kindly fill out the form and wait for the application to be processed your application. After it has been processed, you will get a link in your email to purchase / get the ticket(s).

General Ticket

วันเวลาที่เริ่มรับใบสมัคร: 5 - 17 กันยายน 59 แจ้งผลรับสมัคร: 17 กันยายน 59

DBTM Ticket

สำหรับนักศึกษา DBTM มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเวลาที่เริ่มรับใบสมัคร: 5 - 17 กันยายน 59 แจ้งผลรับสมัคร: 17 กันยายน 59

Tickets

No Tickets Available

Unlock mock up logo 26
Organize by
Unlock Mock Up