Rigid pack 851x400 eventpop

เวิร์กช็อป ความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

เรียนรู้กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก และลงมือทำจริงกับผู้เชี่ยวชาญในเวิร์กช็อปเข้มข้น 2 วันเต็ม สมัครฟรี!

 ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ  Material ConneXion®  Bangkok ร่วมมือกับสถาบันพลาสติกและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย จัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กับนักออกแบบ เพื่อส่งเสริมนักออกแบบให้เข้าใจกระบวนการผลิตพลาสติก และสามารถร่วมมือกับผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ในเชิงพาณิชย์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากพลาสติกใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อปรับกระบวนการคิดและการผลิตแบบใหม่ อันจะนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการใช้งานและความต้องการของตลาด ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของนักออกแบบและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอีกด้วย

เวิร์กช็อปความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเบื้องต้นจะพาคุณไปรู้จักตั้งแต่คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการออกแบบพลาสติกทั่วไปและพลาสติกชีวภาพภายใต้หัวข้อบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้ การนำเสนอร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงและเตรียมการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ พร้อมจัดแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559

สถานที่ สถาบันพลาสติก

เรียนรู้คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการออกแบบพลาสติกและพลาสติกชีวภาพภายใต้หัวข้อบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้

08.30 - 9.00 น.                         ลงทะเบียน

09.00 - 10.15 น.                       ความเป็นมาของพลาสติกและประเภทของพลาสติก

                                                โดย ดร.พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก  

10.15 – 10.30 น.                      ประเภทของพลาสติกชีวภาพและการใช้งาน

                                                โดย ดร.พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก  

10.30 - 10.45 น.                       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.                       กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก พร้อมดูการสาธิตการผลิตจริง

12.00 – 13.00 น.                      พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น.                      หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและเทคนิค สำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

                                                โดย คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้ก่อตั้ง FIF Design  Studio

14.30 – 14.45 น.                      พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.                      ถาม-ตอบพร้อมกับมอบโจทย์

                                                เริ่มกิจกรรมเวิร์กช็อปให้นักออกแบบร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่เป็นบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้

 

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

สถานที่ ห้องแกลเลอรี่ 1 TCDC

การนำเสนอร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงและเตรียมการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3

09.30 – 10.00 น.                      ลงทะเบียน

10.0010.30 น.                      ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปนำเสนอร่างแบบและรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

                                                ดร.พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก 

                                                คุณพงศธร ละเอียดอ่อน  ผู้ก่อตั้ง FIF Design Studio

10.30 - 10.45 น.                       พักรับประทานอาหารว่าง

10.4512.00 น.                      ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปปรับแก้ไขแบบให้มีความเป็นไปได้ในการผลิต

12.0013.00 น.                      พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.0015.30 น.                      ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นงาน 3D  โดย ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ 3D

15.3016.30 น.                      ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปร่วมนำเสนอร่างแบบที่ขึ้นภาพ 3D

 

พิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป สามารถนำซอฟแวร์ออกแบบ 3D ไปทดลองใช้ได้ 1 ปี

และหลังจากนี้ ทางสถาบันพลาสติกจะนำแบบงานที่ออกแบบไปพิมพ์ 3D เพื่อจัดแสดงผลงานต่อไป

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รับจํานวนจํากัด เพียง 25 ท่าน

การรับสมัคร

นักออกแบบหรือผู้สนใจที่ต้องการเข้าร่วมเวิร์กช็อป ควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทั้ง 2 วัน  

2. มีความรู้พื้นฐานด้าน Packaging design

3.นักศึกษาปี 3 ขึ้นไป

 สอบถามข้อมูลได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม เวลา 10.30 - 21.00 (ปิดวันจันทร์) โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214

 หมายเหตุ:

1. ดำเนินเวิร์กช็อปเป็นภาษาไทยเท่านั้น และเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทั้ง 2 วัน  

2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเวิร์กช็อป ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที

3. สำหรับที่เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง


ประวัติวิทยากร

ดร.พีระวัฒน์ สมนึก

ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก

ปริญญาเอก       มหาวิทยาลัย Warwick ประเทศอังกฤษ วิศวกรรมการผลิต

ปริญญาโท         มหาวิทยาลัย Birmingham ประเทศอังกฤษ วิศวกรรมการผลิต

ปริญญาตรี        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีการผลิต

ประสบการณ์ทำงาน

นักวิยาศาสตร์ 7ว. โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์  (2543-2550)

นักวิยาศาสตร์ 5 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (2540-2543)

นักวิยาศาสตร์ 5 โครงการมาตรวิทยา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (2538-2540)

อาจารย์พิเศษ วิชา Polymer Processing   :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2538-2548)

อาจารย์พิเศษ วิชา Packaging :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538-2546)

อาจารย์พิเศษ วิชา Mold Design :  วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี  (2547-2551)

พงศธร ละเอียดอ่อน

ผู้ก่อตั้ง FIF DESIGN STUDIO

 ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั่วโมงบินสูง ตลอดเวลาเกือบสองทศวรรษ  FiF DESIGN studio ภายใต้การนำของเขามีผลงานมากมาย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารแบรนด์ ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ พงศธรให้คำจำกัดความเกี่ยวกับการทำงานของตนอย่างสั้นๆ ว่า ออกแบบให้ใช้ดีและขายดีด้วยซึ่งนั่นหมายถึงเขาต้องเชื่อมโยงองค์ความรู้และเครื่องมือที่หลากหลายเข้าหากัน ไม่ว่าจะเป็น Human-centered design, User research, Market & Trend analysis ไปจนถึง Brand & Product insight เป็นต้น

 

View Tickets
Date
13 Oct 2016 09:00 - 14 Oct 2016 17:00
Add to Calendar
Location
สถาบันพลาสติก และ ห้องแกลเลอรี่ 1 TCDC

Organized by

Tcdc logo2
Thailand Creative and Design Center

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Tcdc logo2

Thailand Creative and Design Center

Having trouble purchasing ticket? View Help Center