Education

เวิร์กช็อป ความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

Be2ffd6f2da2376210a7ccb082ee77b5d236878c
เวิร์กช็อป ความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

เรียนรู้กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก และลงมือทำจริงกับผู้เชี่ยวชาญในเวิร์กช็อปเข้มข้น 2 วันเต็ม สมัครฟรี!

 ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ  Material ConneXion®  Bangkok ร่วมมือกับสถาบันพลาสติกและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย จัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กับนักออกแบบ เพื่อส่งเสริมนักออกแบบให้เข้าใจกระบวนการผลิตพลาสติก และสามารถร่วมมือกับผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ในเชิงพาณิชย์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากพลาสติกใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อปรับกระบวนการคิดและการผลิตแบบใหม่ อันจะนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการใช้งานและความต้องการของตลาด ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของนักออกแบบและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอีกด้วย

เวิร์กช็อปความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเบื้องต้นจะพาคุณไปรู้จักตั้งแต่คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการออกแบบพลาสติกทั่วไปและพลาสติกชีวภาพภายใต้หัวข้อบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้ การนำเสนอร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงและเตรียมการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ พร้อมจัดแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559

สถานที่ สถาบันพลาสติก

เรียนรู้คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการออกแบบพลาสติกและพลาสติกชีวภาพภายใต้หัวข้อบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้

08.30 - 9.00 น.                         ลงทะเบียน

09.00 - 10.15 น.                       ความเป็นมาของพลาสติกและประเภทของพลาสติก

                                                โดย ดร.พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก  

10.15 – 10.30 น.                      ประเภทของพลาสติกชีวภาพและการใช้งาน

                                                โดย ดร.พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก  

10.30 - 10.45 น.                       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.                       กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก พร้อมดูการสาธิตการผลิตจริง

12.00 – 13.00 น.                      พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น.                      หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและเทคนิค สำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

                                                โดย คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้ก่อตั้ง FIF Design  Studio

14.30 – 14.45 น.                      พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.                      ถาม-ตอบพร้อมกับมอบโจทย์

                                                เริ่มกิจกรรมเวิร์กช็อปให้นักออกแบบร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่เป็นบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้

 

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

สถานที่ ห้องแกลเลอรี่ 1 TCDC

การนำเสนอร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงและเตรียมการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3

09.30 – 10.00 น.                      ลงทะเบียน

10.0010.30 น.                      ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปนำเสนอร่างแบบและรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

                                                ดร.พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก 

                                                คุณพงศธร ละเอียดอ่อน  ผู้ก่อตั้ง FIF Design Studio

10.30 - 10.45 น.                       พักรับประทานอาหารว่าง

10.4512.00 น.                      ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปปรับแก้ไขแบบให้มีความเป็นไปได้ในการผลิต

12.0013.00 น.                      พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.0015.30 น.                      ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นงาน 3D  โดย ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ 3D

15.3016.30 น.                      ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปร่วมนำเสนอร่างแบบที่ขึ้นภาพ 3D

 

พิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป สามารถนำซอฟแวร์ออกแบบ 3D ไปทดลองใช้ได้ 1 ปี

และหลังจากนี้ ทางสถาบันพลาสติกจะนำแบบงานที่ออกแบบไปพิมพ์ 3D เพื่อจัดแสดงผลงานต่อไป

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รับจํานวนจํากัด เพียง 25 ท่าน

การรับสมัคร

นักออกแบบหรือผู้สนใจที่ต้องการเข้าร่วมเวิร์กช็อป ควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทั้ง 2 วัน  

2. มีความรู้พื้นฐานด้าน Packaging design

3.นักศึกษาปี 3 ขึ้นไป

 สอบถามข้อมูลได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม เวลา 10.30 - 21.00 (ปิดวันจันทร์) โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214

 หมายเหตุ:

1. ดำเนินเวิร์กช็อปเป็นภาษาไทยเท่านั้น และเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทั้ง 2 วัน  

2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเวิร์กช็อป ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที

3. สำหรับที่เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง


ประวัติวิทยากร

ดร.พีระวัฒน์ สมนึก

ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก

ปริญญาเอก       มหาวิทยาลัย Warwick ประเทศอังกฤษ วิศวกรรมการผลิต

ปริญญาโท         มหาวิทยาลัย Birmingham ประเทศอังกฤษ วิศวกรรมการผลิต

ปริญญาตรี        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีการผลิต

ประสบการณ์ทำงาน

นักวิยาศาสตร์ 7ว. โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์  (2543-2550)

นักวิยาศาสตร์ 5 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (2540-2543)

นักวิยาศาสตร์ 5 โครงการมาตรวิทยา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (2538-2540)

อาจารย์พิเศษ วิชา Polymer Processing   :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2538-2548)

อาจารย์พิเศษ วิชา Packaging :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538-2546)

อาจารย์พิเศษ วิชา Mold Design :  วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี  (2547-2551)

พงศธร ละเอียดอ่อน

ผู้ก่อตั้ง FIF DESIGN STUDIO

 ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั่วโมงบินสูง ตลอดเวลาเกือบสองทศวรรษ  FiF DESIGN studio ภายใต้การนำของเขามีผลงานมากมาย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารแบรนด์ ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ พงศธรให้คำจำกัดความเกี่ยวกับการทำงานของตนอย่างสั้นๆ ว่า ออกแบบให้ใช้ดีและขายดีด้วยซึ่งนั่นหมายถึงเขาต้องเชื่อมโยงองค์ความรู้และเครื่องมือที่หลากหลายเข้าหากัน ไม่ว่าจะเป็น Human-centered design, User research, Market & Trend analysis ไปจนถึง Brand & Product insight เป็นต้น

 

Tickets

No Tickets Available

D116fa7a1e1a6c387621f578a712f1cd27acd3eb
Organized by
Thailand Creative and Design Center