Education

Phuket Lover Club

Poster placeholder
Phuket Lover Club

“...ท่านมีหน้าที่อันสำคัญผูกพันอยู่ ที่จะต้องตอบแทนคุณของทุกฝ่าย ที่ได้อุปการะช่วยเหลือ
การทดแทนคุณนั้นมิใช่สิ่งที่ยากนัก ถ้าท่านประพฤติตนดีมีสัมมาอาชีวะเป็นหลักฐานเป็นที่เชิดชูวงศ์ตระกูลก็เป็นการทดแทนคุณบิดารมารดา ถ้าท่านหมั่นศึกษาค้นวิชาการให้มีความรู้ความสามารถ เหมาะแก่กาลสมัยก็เป็นการได้ทดแทนคุณครูบาอาจารย์ และในประการสุดท้าย
ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่าง โดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้ว
ก็เป็นการได้ทดแทนคุณประชาชน คนไทยทุกคน...”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑


กิจกรรม

การริเริ่มก่อการจัดตั้งชมรม เพื่อสนับสนุนจังหวัดภูเก็ตให้เป็น smart city ดังแนวทางของรัฐบาล
ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสีเขียว ชั้น 2 ตึก SIPA สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

วัตถุประสงค์

๑.     เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเข้าใจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในจังหวัด

๒.   เพื่อส่งเสริมนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

๓.    เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมโดยแสดงให้เห็นศักยภาพของประชาชนภายในจังหวัดภูเก็ต

๔.    เพื่อถ่ายถอดประสบการณ์การพัฒนาจังหวัดตามแนวคิด ประเทศไทย ๔.๐ และ Smart City

๕.    เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจของแต่ละส่วนให้เข้าสู่ระบบ Ecosystem

เป้าหมายของโครงการ

๑.   จังหวัดภูเก็ตสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ
อาทิ การลงทุน การคมนาคม การขนส่ง การศึกษา เป็นต้น

๒.  ประชาชนในจังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจในแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Tickets

No Tickets Available

Placeholder
Organized by
Phuket Smart City Club