851x400 px 01

“...ท่านมีหน้าที่อันสำคัญผูกพันอยู่ ที่จะต้องตอบแทนคุณของทุกฝ่าย ที่ได้อุปการะช่วยเหลือ
การทดแทนคุณนั้นมิใช่สิ่งที่ยากนัก ถ้าท่านประพฤติตนดีมีสัมมาอาชีวะเป็นหลักฐานเป็นที่เชิดชูวงศ์ตระกูลก็เป็นการทดแทนคุณบิดารมารดา ถ้าท่านหมั่นศึกษาค้นวิชาการให้มีความรู้ความสามารถ เหมาะแก่กาลสมัยก็เป็นการได้ทดแทนคุณครูบาอาจารย์ และในประการสุดท้าย
ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่าง โดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้ว
ก็เป็นการได้ทดแทนคุณประชาชน คนไทยทุกคน...”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑


กิจกรรม

การริเริ่มก่อการจัดตั้งชมรม เพื่อสนับสนุนจังหวัดภูเก็ตให้เป็น smart city ดังแนวทางของรัฐบาล
ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสีเขียว ชั้น 2 ตึก SIPA สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

วัตถุประสงค์

๑.     เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเข้าใจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในจังหวัด

๒.   เพื่อส่งเสริมนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

๓.    เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมโดยแสดงให้เห็นศักยภาพของประชาชนภายในจังหวัดภูเก็ต

๔.    เพื่อถ่ายถอดประสบการณ์การพัฒนาจังหวัดตามแนวคิด ประเทศไทย ๔.๐ และ Smart City

๕.    เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจของแต่ละส่วนให้เข้าสู่ระบบ Ecosystem

เป้าหมายของโครงการ

๑.   จังหวัดภูเก็ตสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ
อาทิ การลงทุน การคมนาคม การขนส่ง การศึกษา เป็นต้น

๒.  ประชาชนในจังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจในแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพTickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224 (10.00 - 18.00)
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Phuket Smart City Club

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.