Experience • Business

More Innovative Board Game Training

4b4d5123a17af40130fb37009e6430d9531b4336
More Innovative Board Game Training

ยกเลิกการจัดกิจกรรม

More Innovative Board Game Training 

การเรียนรู้ในรูปแบบของเวิร์กชอปที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุก ความตื่นเต้นที่เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม ด้วยเทคนิคการเรียนรู้จากบอร์ดเกม (Board Game Techniques) ที่เป็นมากกว่าการเข้าใจธุรกิจนวัตกรรม (Business Innovation) ที่ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้ประสบการณ์ระหว่างการอบรมไปพร้อมกัน เรียนรู้ผ่านปรากฎการณ์ต่างๆ และสถานการณ์จำลองจากบอร์ดเกม กรณีศึกษาธุรกิจจากสถานการณ์จริง อบอวนไปด้วยความรู้ ความสนุกแบบยกกำลังสอง 

≪ภาพรวมของการเวิร์กชอป≫

   ⊳⊳ เรียนรู้การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) สำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ผ่านบอร์ดเกมจำลองสถานการณ์ (Innovative Business Simulation on Board Game)

   ⊳⊳ กิจกรรมฝึกทักษะด้านการวางแผน (Planning Skill) ทักษะด้านการตัดสินใจ (Decision-Making Skill) ทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyze) สำหรับเตรียมความพร้อมเป็นนวัตกร (Innovators) นักพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม 

   ⊳⊳ กิจกรรมกลุ่มบอร์ดเกมธุรกิจนวัตกรรมแบบเต็มอิ่ม 1 วัน ที่มีมากกว่าแค่ความสนุก เพราะได้ทั้งความรู้ ทักษะ เติมเต็มประสบการณ์ได้จริงผ่านกรณีศึกษาธุรกิจนวัตกรรม กับรูปแบบการเรียนรู้แบบ Phenomenon-based Learning (PhBL)

≪กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม≫

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ปวส. ทั่วประเทศ และทุกแผนการเรียน ที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรม บอร์ดเกม เทคโนโลยีและนวัตกรรม

≪รอบการอบรม≫

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกรอบการอบรมตามที่ท่านสะดวก โดยเลือกตอนกดรับบัตร และเลือกเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น (จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คนต่อรอบเท่านั้น) 

 • รอบที่ 1  วันพุธที่ 28 เมษายน 2564       
  เวลา 09.30 - 15.30 น. 

 • รอบที่ 2  วันพุธที่  5 พฤษภาคม 2564   
  เวลา 09.30 - 15.30 น. 

 • รอบที่ 3  วันพุธที่ 19 พฤษภาคม  2564   
  เวลา 09.30 - 15.30 น. 


≪กิจกรรมมีอะไรบ้าง≫

More Innovative Board Game Training มีกิจกรรมอะไรให้น้องทุกคนเรียนรู้และได้ฝึกประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเป็น นวัตกร บ้าง มาดูกันเลย 
 • กิจกรรมรอบเช้า   เวลา 09.30 - 12.00 น. 
  ⊳ เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า "นวัตกรรม" และ "ธุรกิจนวัตกรรม" ผ่านบอร์ดเกมจำลองสถานการณ์การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายนวัตกรรม และเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovative Product Management) ให้ตรงใจผู้ใช้งานได้จริง

 • กิจกรรมรอบบ่าย  เวลา 13.00 - 15.30 น. 
  ⊳ เรียนรู้เกี่ยวกับ "นวัตกรรม" และ "นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)" ผ่านบอร์ดเกมจำลองสถานการณ์ที่ชวนกระตุ้นต่อมนวัจกรของน้องทุกคน ให้โลดแล่นและเจอโจทย์ท้าทายที่ต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมกระบวนการ เพื่อเป็นสุดยอดนวัตกร นักพัฒนาธุรกิจตัวจริง 

≪สถานที่อบรม≫

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ที่อยู่ 1771/1 พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 


≪สิ่งที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้≫

① ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม ในรูปแบบ E-certificate

② ทักษะและประสบการณ์เริ่มต้นของการเป็นนวัตกร (Innovator Skills) มุมมองและความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การจัดการนวัตกรรมเบื้องต้น 

③ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Innovator Journey Club รับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ


≪จัดโดย≫

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Management of Technology and Innovation)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Technology and Innovation, boardgame

Tickets

No Tickets Available

6f455afc4c0679f299382d02143839bd15d08221
Organized by
Development of Business and Start-up Program