Education

ChPE Open House 2021 #2

0adf7c027226b6fe4864f7c6882a18412039ddf7
ChPE Open House 2021 #2
ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมงาน ChPE Open House 2021 ครั้งที่ 2

1. กรุณาสแกน QR Code เข้าร่วม Warwick Line Official เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อมูลเพิ่มเติม
2. สำรองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมงาน โดยกรอกข้อมูลตามด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

Tickets

ChPE Open House 2021 #2
Free
70a40b8d4c6992f2cd0728a96e65e0a43649b995
Organized by
WARWICK INSTITUTE