Education

Machine Learning for Business

อบรมและทำความเข้าใจเทคโนโลยี Machine Learning ที่องค์กรชั้นนำระดับโลก เช่น Facebook, Google, Amazon, Apple, Walmart, Airbnb และอีกมากมาย นำมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจลูกค้าเชิงลึก (Customer Insights) หาโอกาสเพิ่มยอดขาย (Upselling/ Cross-selling) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดความเสี่ยงการทุจริต หรือการคาดการณ์ในอนาคต ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วที่คนหรือเทคโนโลยีแบบเดิมไม่สามารถทำได้

ศึกษากลยุทธ์และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

ชมการสาธิตการใช้ Machine Learning จาก Amazon ML ในสถานการณ์จริง 

เข้าหลักสูตรนี้แล้วจะค้นพบว่า Machine Learning อยู่ใกล้ตัวเราและนำไปใช้งานง่ายกว่าที่คุณคิด

เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็น IT ไม่มีการเขียน program หรือ coding ใดๆ 

Tickets

No Tickets Available

Fb cover
Organized by
VForward Consulting