Technology • Finance & Accounting

เจาะลึกกลยุทธ์การค้ายุคดิจิทัล เสริมแกร่งด้วย ระบบชำระเงินออนไลน์และ e-Tax Solutions

B4bb479f3c683350590ee3fc6f76cdbadf5bfbdc
เจาะลึกกลยุทธ์การค้ายุคดิจิทัล เสริมแกร่งด้วย ระบบชำระเงินออนไลน์และ e-Tax Solutions

Ginkgo Soft ร่วมกับ Pay Solutions จัดสัมมนาออนไลน์
“เจาะลึกกลยุทธ์การค้ายุคดิจิทัล เสริมเเกร่งด้วยระบบชำระเงินออนไลน์ เเละ e-Tax Solutions”

เมื่อ COVID-19 ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทุกธุรกิจต้องรับมือกับความท้าทายที่สำคัญในการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานด้วยกระดาษไม่ใช่เรื่องจำเป็นอีกต่อไป รวมทั้งการสนับสนุนจากกรมสรรพากรที่ช่วยให้ผลักดันโครงการ e-tax invoice ให้การทำงานด้วยระบบดิจิทัลเป็นให้เป็นรูปธรรมได้มากขึ้น


เรียนรู้เเบบเจาะลึกในประเด็นสำคัญ
- การนำเครื่องมือทางติจิทัลต่างๆ มาใช้บริหารจัดการเเละดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ตอบสนองต่อโลกยุคดิจิทัลตามวิถี New Normal
- e-Tax Invoice ช่วยลดต้นทุนจริงหรือไม่? เจาะลึกกับการทำ e-tax invoice แบบครบถ้วน เชื่อมต่อข้อมูล การทำงานเเทนรูปเเบบกระดาษเเละประโยชน์ที่ได้จากการทำ, e-tax เพื่อให้เข้าใจและปรับเปลี่ยนการทำงานในปัจจุบันให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
- พร้อมถอดบทเรียนของ use case จริงกับการใช้งาน e-Tax Invoice ของบริษัท L’Oreal Thailand ที่นำ Solution e-Tax Invoice ปรับเปลี่ยนการทำงานสู่วิถีดิจทัลที่สร้างความยั่งยืนเเละลดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมสนทนาโดย 3 Guru ผู้มากประสบการณ์
 -คุณชูศักดิ์ หนุเจริญกุล
CEO, Ginkgo Soft Co., Ltd.
-คุณธนพัฒน์ ธนะเกียรติไกร
IT Director (Thailand & MYLACA), L’Oreal
-คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
Founder & CEO TARAD Dot Com Group
ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce เเละ นักลงทุนในธุรกิจ Startup แนวหน้าของไทย

วันที่ : 27 กันยายน 2565
เวลา : 14.00-16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ : https://hi.switchy.io/eTaxSolutions
หมายเหตุ: เข้าร่วมฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดต่อสอบถาม
Ginkgo Soft คุณอ้อม 087-7136549
Pay Solutions คุณอาท 095-372 2153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ
​​นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม และการอบรมสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ
บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด (เพย์ โซลูชั่น) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมหรือ การอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆของ กับ เพย์ โซลูชั่น จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เพย์ โซลูชั่น เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมหรือ การอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆของกับเพย์ โซลูชั่น ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเพย์ โซลูชั่น หรืออนุญาตให้เพย์ โซลูชั่น ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่กับเพย์ โซลูชั่น แล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น ตำแหน่งหน้าที่การงาน และชื่อหน่วยงาน ตามที่เพย์ โซลูชั่น ได้มีการแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อที่เพย์ โซลูชั่น จะได้ประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของท่าน และเพื่อแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านกับเพย์ โซลูชั่น หรือไม่ยินยอมให้ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้น เพย์ โซลูชั่น อาจไม่สามารถให้ท่านเข้าร่วมการประชุมหรือ การอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกับเพย์ โซลูชั่น ได้ หรือท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมการประชุม หรือการอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกับเพย์ โซลูชั่น
เพย์ โซลูชั่น อาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลภาพจำลองใบหน้าของท่าน หรือข้อมูลชีวภาพประเภทอื่นๆ (Biometric) เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่านในการเข้าร่วมงาน ซึ่งเพย์ โซลูชั่น จะขอความยินยอม (Consent) จากท่านก่อนที่เพย์ โซลูชั่น จะทำการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
นอกจากนี้ เพย์ โซลูชั่น อาจจัดให้มีการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง และ/หรือภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงาน และผู้เข้าร่วมงาน เพื่อใช้ในการทำรายงานและประชาสัมพันธ์งานของเพย์ โซลูชั่น ซึ่งเสียง ภาพนิ่ง และ/หรือภาพเคลื่อนไหวของงานอาจปรากฏเสียง และ/หรือภาพของท่านที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้หากท่านพบว่ามีเสียง ภาพนิ่ง และ/หรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน ท่านสามารถขอให้เพย์ โซลูชั่น ระงับไม่ให้ใช้และ/หรือเผยแพร่ในส่วนของท่านได้
2. เพย์ โซลูชั่น เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง
เพย์ โซลูชั่น มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการเข้าร่วมการประชุมหรืองานการอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของท่าน หรือเพื่อการอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมไว้ หรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
• เพื่อการติดต่อ การลงทะเบียน และการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่านในการเข้าร่วมงาน
• เพื่อการแจ้งข้อมูลผู้เข้าร่วมงานให้วิทยากร พิธีกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินรายการของงาน
• เพื่อการสำรวจความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ สำหรับการปรับปรุงการจัดงานให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านหรือหน่วยงานของท่าน
• เพื่อการจัดทำรายงาน เผยแพร่ สื่อความ และประชาสัมพันธ์งานของบริษัท
• เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมหรืองานการอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เพย์ โซลูชั่น เห็นว่าเกี่ยวข้องกับท่านหรือหน่วยงานของท่าน หรือท่านหรือหน่วยงานของท่านอาจสนใจ
3. เพย์ โซลูชั่น อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใครบ้าง
เพย์ โซลูชั่น อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นที่เป็นวิทยากร พิธีกร ผู้จัดงาน ผู้สนับสนุน เจ้าของสถานที่จัดการประชุมหรือการอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ผู้ให้บริการระบบลงทะเบียนออนไลน์ ผู้ให้บริการภายนอก และตัวแทนของเพย์ โซลูชั่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมหรือการอบรมสัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับเพย์ โซลูชั่น ให้สำเร็จลุล่วง หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ท่านให้ความยินยอมไว้กับเพย์ โซลูชั่น หรือตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผย
4. เพย์ โซลูชั่น จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่งไร และเก็บไว้นานเท่าใด
เพย์ โซลูชั่น จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็น โดยมีระยะเวลาในการจัดเก็บตามระยะเวลาที่จำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นไม่เกิน 2 ปี หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ในการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพย์ โซลูชั่น จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และเพย์ โซลูชั่น จะดำเนินการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาจัดเก็บดังกล่าว
5. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง
ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้
• สิทธิขอถอนความยินยอม
• สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ท่านจะติดต่อเพย์ โซลูชั่น และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร
หากท่านต้องการเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเพย์ โซลูชั่น และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้
ชื่อบริษัท : บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 30 เลขที่ห้อง เอช ศูนย์หก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์ของบริษัท : https://www.paysolutions.asia/
เเจ้งเรื่องออนไลน์ : pdpasupport@tarad.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-821-6163 หรือ 095-372-2154

online, technology, tax

Application Form

เจาะลึกกลยุทธ์การค้ายุคดิจิทัล เสริมแกร่งด้วย ระบบชำระเงินออนไลน์และ e-Tax Solutions

Tickets

* This event requires attendees to be at least 18 years old.
เข้าร่วมฟรี
Free
Available until 26 Sep 2022 12:00
25f1af87602122c82f9e40bf388fb14317ee8ea5
Organized by
PaySolutions Asia