Education

ศึกลูกข่างสะท้านฟ้า

F80269ade36ab59547b1c4f2600f2f5067ee8a5f
ศึกลูกข่างสะท้านฟ้า

เรียนรู้เรื่องกลศาสตร์การหมุน พร้อมประชันความอึดลูกข่างที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีขึ้นรูปต้นแบบเร็ว

สถานที่ทำ Workshop Playground

Tickets

No Tickets Available

F3f5a7f3e2cbf9bb10f0027da97bcb4073a79b68
Organized by
Home of Maker