Education

ฟื้นเศรษฐกิจ-ปฏิรูปรัฐ ด้วยปฏิวัติข้อมูล (Boosting the Thai Economy and Reforming Government Services by Data Revolution)

E761d4176de342a9a3cf1aedc896284c612b956f
ฟื้นเศรษฐกิจ-ปฏิรูปรัฐ ด้วยปฏิวัติข้อมูล (Boosting the Thai Economy and Reforming Government Services by Data Revolution)

TDRI Annual Conference 2017

“ฟื้นเศรษฐกิจ-ปฏิรูปรัฐ ด้วยปฏิวัติข้อมูล”

(Boosting the Thai Economy and Reforming Government Services by Data Revolution)

การปฏิวัติข้อมูล (data revolution) ทั้งที่เกิดจากการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT revolution) ซึ่งทำให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และการปฏิวัติการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลแบบเปิดของภาครัฐ (open government data) นำมาซึ่งโอกาสหลายประการในการพัฒนาประเทศ ทั้งโอกาสในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการเพิ่มผลิตภาพของสาขาต่างๆ ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โอกาสในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากการเพิ่มความโปร่งใส ลดคอร์รัปชันและกระจายรายได้ เช่น ทำให้รัฐสามารถช่วยเหลือคนจนได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น  โอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนโอกาสในการกำหนดนโยบายที่ดี ซึ่งอยู่บนฐานของข้อมูลแทนการคาดเดา
 
อย่างไรก็ตาม โอกาสเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ต้องอาศัยนโยบายที่เหมาะสมของภาครัฐ ตลอดจนการสร้างความพร้อมของภาคธุรกิจ และประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนโยบายด้านข้อมูลที่เหมาะสม มีสมดุลระหว่างการเปิดเผยข้อมูลกับการรักษาความเป็นส่วนตัว (privacy) และการรักษาความมั่นคง (security) ของประเทศ 
การสัมมนาวิชาการประจำปีครั้งนี้จะนำเสนอแนวคิด ตัวอย่างและข้อเสนอแนะทางนโยบายใน 5 หัวข้อ ติดตามด้วยการอภิปรายเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติจริง ดังนี้ 

1. การปฏิวัติข้อมูลกับโอกาสของประเทศไทย

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของการสัมมนา โดยกล่าวถึงการปฏิวัติข้อมูลซึ่งทำให้เกิดเทคโนโลยีที่มีผลเปลี่ยนแปลงโลกอย่างถอนรากถอนโคน (disruptive technology) การนำเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ยุทธศาสตร์ของประเทศผู้นำด้านข้อมูล และความท้าทายจากการปฏิวัติข้อมูลต่อประเทศไทย 
นำเสนอโดย: ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

2. ข้อมูลเพื่อสร้างเศรษฐกิจสารสนเทศ  

ในยุคเศรษฐกิจสารสนเทศ ข้อมูลจะกลายเป็น “ปัจจัยการผลิต” (factor of production) ที่สำคัญ เช่นเดียวกับที่ดิน แรงงานและทุน ซึ่งเคยเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจก่อนหน้านั้น  และจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับผลิตภาพ (productivity) ของธุรกิจในสาขาต่างๆ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจโดยรวม หัวข้อนี้จะกล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการบริหารข้อมูลเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทย และสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ Thailand 4.0 
นำเสนอโดย: ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
แขกรับเชิญ: คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ตลาดดอทคอม 
คุณธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์ บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด

3. ข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต   

ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บโดยระบบราชการ หรือเก็บจากพฤติกรรมของประชาชนโดยภาคเอกชน สามารถนำมาใช้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตในการรักษาพยาบาล และอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนช่วยเพิ่มโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีและมีทักษะที่ตลาดต้องการ หัวข้อนี้จะนำเสนอตัวอย่างการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่จากทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งสามารถนำไปสู่นโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
นำเสนอโดย: ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
แขกรับเชิญ: รศ. ดร. เอกชัย สุมาลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย Smart City 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. ข้อมูลเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม  

ความไม่เป็นธรรมในสังคม (social injustice) เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยมายาวนาน โดย
ไทยมีความเหลื่อมล้ำที่อยู่ในระดับต้นๆ ของโลก และมีปัญหาความยากจนซึ่งยังเหลืออยู่ ตลอดจนมีปัญหา
คอร์รัปชันที่เรื้อรังและแก้ไขได้ยาก หัวข้อนี้จะนำเสนอแนวทางการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ และข้อมูลแบบเปิดของภาครัฐ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมในประเทศไทย
นำเสนอโดย: อาจารย์ ชานนทร์ เตชะสุนทรวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คุณธิปไตร แสละวงศ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
แขกรับเชิญ: ผศ. ดร. ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. ข้อมูลเพื่อสร้างนโยบายที่ดี และนโยบายเพื่อสร้างข้อมูลที่ดี   

นโยบายสาธารณะที่ดีเกิดจากการตัดสินใจที่อยู่บนฐานของข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นจริง มิใช่เกิดจากการคาดเดา นโยบายด้านข้อมูลที่ดีของรัฐจะช่วยให้เกิดข้อมูลที่สามารถใช้กำหนดนโยบาย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและประชาชน หัวข้อนี้จะกล่าวถึงการบริหารข้อมูลของรัฐเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดี และบทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐในฐานะผู้ผลิต ผู้ใช้และผู้กำกับดูแลข้อมูลของประเทศ 
นำเสนอโดย: ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
คุณฉัตร คำแสง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
แขกรับเชิญ: คุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ Openworlds 


อภิปราย: “วาระแห่งชาติด้านข้อมูลของประเทศไทย: ใครต้องทำอะไร?” 

คุณเจน นำชัยศิริ    ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณธีรนันท์ ศรีหงส์    กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และประธานบริษัท KBTG 
คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร    CEO บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC  
นพ. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา    กรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ดำเนินรายการโดย
ดร. ณัฏฐา โกมลวาทิน บรรณาธิการข่าวและผู้ดำเนินรายการ ไทยพีบีเอส


สำหรับท่านที่ได้รับ จม.เชิญจากทีดีอาร์ไอและมี "Code" สำหรับลงทะเบียน กรุณาไปที่ช่อง "ใช้โค้ด"

Tickets

No Tickets Available

9b820d1d862a954da9442b2a7aa9d5a3cd207949
Organized by
Thailand Development Research Institute (TDRI)