Education

เสวนา กฎหมายและความยุติธรรมในยุค ‘Thailand 4.0’ ให้อะไรกับประชาชน

A04e9bccb4cfe4092acda008c45d5d5aaff5be68
เสวนา กฎหมายและความยุติธรรมในยุค ‘Thailand 4.0’ ให้อะไรกับประชาชน
เสวนา

กฎหมายและความยุติธรรมในยุค ‘Thailand 4.0’ ให้อะไรกับประชาชน


ความเป็นมา

ปัจจุบันนี้การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในประเทศไทยดีขึ้นมาก มีการออกกฎหมายปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคไว้อย่างครอบคลุม แต่การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึง ยังมีสถิติคดีและข้อพิพาทเพิ่มมากขึ้น และประเด็นสำคัญคือผู้บริโภคไม่รู้สิทธิของตนเอง อีกทั้งผู้บริโภคยังไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิของผู้อื่นมากไปกว่าสิทธิของตนเอง และไม่สามารถเข้าถึงสิทธินั้นได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 
การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองในสิทธิจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริโภคควรที่จะได้ตระหนักและเรียนรู้ที่จะปกป้องสิทธิของตนเอง...ด้วยตนเอง
และในขณะที่รัฐบาลกำลังมุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค ‘Thailand 4.0’ ตามโมเดลเศรษฐกิจยุคใหม่ ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด และการแข่งขันนี้อาจทำให้เกิด ‘การเสียโอกาสทางธุรกิจ’ ของผู้ประกอบการ ซึ่งอาจนำพาไปสู่การเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค ‘Thailand 4.0’ ให้กับประชาชน สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย และรายการ ‘คนข่าวมองข่าว FM 89.5 MHz.’ จึงได้จัดเสวนาขึ้นในเรื่อง ‘กฎหมายและความยุติธรรมในยุค ‘Thailand 4.0’ ให้อะไรกับประชาชน’ 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจและเข้าถึงกฎหมาย ข้อมูลและสิทธิที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการรักษาสิทธินั้นในฐานะผู้บริโภค
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเรียนรู้ที่จะปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3. เพื่อให้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมที่จะก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความเป็นธรรมและการอำนวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐานให้กับประชาชนในฐานะผู้บริโภค

จำนวนที่นั่ง 400 ที่นั่ง เข้าฟังฟรี เพียงลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ 
(นำบัตรที่นั่งมารับของที่ระลึกได้ที่หน้างาน)

วัน-เวลา         วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ประธานเปิดงาน นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา
วิทยากรพิเศษ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่ง และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์


เสวนาเรื่อง กฎหมายและความยุติธรรมในยุค ‘Thailand 4.0’ ให้อะไรกับประชาชน

การเสวนาแบ่งเป็น 2 หัวข้อ

ช่วงที่ 1 ‘ความคุ้มครองที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ’

ผู้ร่วมเสวนา         - ศาลปกครอง
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)

                        - กระทรวงแรงงาน

- คุณฮารุ สุประกอบ ผู้ประกอบการ


ช่วงที่ 2 ‘ส่องโลกออนไลน์ ความคุ้มครองที่ผู้บริโภคควรรู้’

ผู้ร่วมเสวนา         - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

                        - คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)    

                        - คุณเจนสุดา ปานโต สิริสันต์ ผู้ประกอบการ


กำหนดการ

13.00 – 14.00 น. ผู้ร่วมงานลงทะเบียน
14.00 น.         พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและนำเข้าสู่พิธีเปิดงาน
14.00 – 14.10 น. ผู้แทนคณะผู้จัดงานกล่าวรายงาน 
14.10 -14.20 น. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 
14.20 – 15.00 น.         บรรยายพิเศษเรื่อง “Thailand 4.0” โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่ง และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
15.00 – 15.45 น.         เสวนาช่วงที่ 1 เรื่อง ‘ความคุ้มครองที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ’ โดย ศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) และผู้ประกอบการคนดัง
15.45 – 16.00 น.         กิจกรรมบนเวที และ อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ
16.00 – 16.45 น.         เสวนาช่วงที่ 2 เรื่อง ‘ส่องโลกออนไลน์ ความคุ้มครองที่ผู้บริโภคควรรู้’ โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ประกอบการ 
16.45 น.         จบงาน

ผู้ดำเนินรายการเสวนา       คุณณัฏฐา โกมลวาทิน  
สถานที่             ห้องบอลล์รูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หมายเหตุ รายละเอียด กำหนดการ เวลา และผู้ร่วมเสวนา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
Tickets

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา

ผู้ลงทะเบียนสามารถนำ E-Ticket ที่ได้รับไปสแกน ณ วันงานเพื่อรับของที่ระลึก

Free
17d78b9fa657ad87831adfa77060a95637d2e700
Organized by
รายการคนข่าวมองข่าว