Aw cover thailand 4.01702x800 pix 01

เสวนา กฎหมายและความยุติธรรมในยุค ‘Thailand 4.0’ ให้อะไรกับประชาชน
เสวนา

กฎหมายและความยุติธรรมในยุค ‘Thailand 4.0’ ให้อะไรกับประชาชน


ความเป็นมา

ปัจจุบันนี้การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในประเทศไทยดีขึ้นมาก มีการออกกฎหมายปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคไว้อย่างครอบคลุม แต่การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึง ยังมีสถิติคดีและข้อพิพาทเพิ่มมากขึ้น และประเด็นสำคัญคือผู้บริโภคไม่รู้สิทธิของตนเอง อีกทั้งผู้บริโภคยังไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิของผู้อื่นมากไปกว่าสิทธิของตนเอง และไม่สามารถเข้าถึงสิทธินั้นได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 
การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองในสิทธิจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริโภคควรที่จะได้ตระหนักและเรียนรู้ที่จะปกป้องสิทธิของตนเอง...ด้วยตนเอง
และในขณะที่รัฐบาลกำลังมุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค ‘Thailand 4.0’ ตามโมเดลเศรษฐกิจยุคใหม่ ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด และการแข่งขันนี้อาจทำให้เกิด ‘การเสียโอกาสทางธุรกิจ’ ของผู้ประกอบการ ซึ่งอาจนำพาไปสู่การเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค ‘Thailand 4.0’ ให้กับประชาชน สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย และรายการ ‘คนข่าวมองข่าว FM 89.5 MHz.’ จึงได้จัดเสวนาขึ้นในเรื่อง ‘กฎหมายและความยุติธรรมในยุค ‘Thailand 4.0’ ให้อะไรกับประชาชน’ 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจและเข้าถึงกฎหมาย ข้อมูลและสิทธิที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการรักษาสิทธินั้นในฐานะผู้บริโภค
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเรียนรู้ที่จะปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3. เพื่อให้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมที่จะก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความเป็นธรรมและการอำนวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐานให้กับประชาชนในฐานะผู้บริโภค

จำนวนที่นั่ง 400 ที่นั่ง เข้าฟังฟรี เพียงลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ 
(นำบัตรที่นั่งมารับของที่ระลึกได้ที่หน้างาน)

วัน-เวลา         วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ประธานเปิดงาน นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา
วิทยากรพิเศษ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่ง และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์


เสวนาเรื่อง กฎหมายและความยุติธรรมในยุค ‘Thailand 4.0’ ให้อะไรกับประชาชน

การเสวนาแบ่งเป็น 2 หัวข้อ

ช่วงที่ 1 ‘ความคุ้มครองที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ’

ผู้ร่วมเสวนา         - ศาลปกครอง
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)

                        - กระทรวงแรงงาน

- คุณฮารุ สุประกอบ ผู้ประกอบการ


ช่วงที่ 2 ‘ส่องโลกออนไลน์ ความคุ้มครองที่ผู้บริโภคควรรู้’

ผู้ร่วมเสวนา         - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

                        - คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)    

                        - คุณเจนสุดา ปานโต สิริสันต์ ผู้ประกอบการ


กำหนดการ

13.00 – 14.00 น. ผู้ร่วมงานลงทะเบียน
14.00 น.         พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและนำเข้าสู่พิธีเปิดงาน
14.00 – 14.10 น. ผู้แทนคณะผู้จัดงานกล่าวรายงาน 
14.10 -14.20 น. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 
14.20 – 15.00 น.         บรรยายพิเศษเรื่อง “Thailand 4.0” โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่ง และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
15.00 – 15.45 น.         เสวนาช่วงที่ 1 เรื่อง ‘ความคุ้มครองที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ’ โดย ศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) และผู้ประกอบการคนดัง
15.45 – 16.00 น.         กิจกรรมบนเวที และ อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ
16.00 – 16.45 น.         เสวนาช่วงที่ 2 เรื่อง ‘ส่องโลกออนไลน์ ความคุ้มครองที่ผู้บริโภคควรรู้’ โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ประกอบการ 
16.45 น.         จบงาน

ผู้ดำเนินรายการเสวนา       คุณณัฏฐา โกมลวาทิน  
สถานที่             ห้องบอลล์รูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หมายเหตุ รายละเอียด กำหนดการ เวลา และผู้ร่วมเสวนา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
View Tickets
Date
28 Apr 2017 at 13:00 - 17:00
Add to Calendar
Location
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

Aw poster thailand 4.0 01%28final%29
รายการคนข่าวมองข่าว

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา

ผู้ลงทะเบียนสามารถนำ E-Ticket ที่ได้รับไปสแกน ณ วันงานเพื่อรับของที่ระลึก

Free

Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Aw poster thailand 4.0 01%28final%29

รายการคนข่าวมองข่าว

Having trouble purchasing ticket? View Help Center