Coworking blueprint 06 2

Coworking Blueprint

Coworking Blueprint


มาเรียนรู้วิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจ Coworking จากประสบการณ์ตรงของตัวจริงในธุรกิจนี้คือคุณชาล, คุณอมฤต เจริญพันธ์ สองพี่น้องผู้ร่วมก่อตั้ง HUBBA Coworking Space และทีมฮับบาที่คลุกคลีอยู่ในวงการนี้มาเป็นเวลากว่า 3 ปี


คอร์สนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายๆท่าน สนใจในตัวธุรกิจนี้ และอยากที่จะให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมให้คำแนะนำ

ในการเริ่มต้นทำ Coworking Space คอร์สอบรมคอร์สแรกจึงเกิดขึ้นเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว ชื่อคอร์สว่า “Coworking Space : Community Building Bootcamp” ซึ่งผลงานของรุ่นที่แล้วก็ออกมาเป็น Draft Board,  Tuber Thailand และ Starwork 


เป้าหมายของคอร์ส

  • สร้างความรู้ความเข้าใจหลักการการทำธุรกิจ Coworking ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงวิธีการที่จะทำให้ธุรกิจนี้ประสบ  ความสำเร็จและเติบโต
  • ลดเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ Coworking และสามารถที่จะเริ่มทำธุรกิจนี้ได้ในทันทีหลังจากจบคอร์ส
  • รวบรวมผู้ประกอบการที่สนใจเรื่อง Coworking เพื่อสร้างศูนย์รวมความร่วมมือในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ในธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคต

รูปแบบการอบรม

2 วันเต็มที่คุณจะได้เรียนรู้การสร้าง Coworking Space จากตัวจริง และได้ลงมือสร้างแบบจำลองธุรกิจ Coworking ในแบบของตัวเองผ่าน Workshop เริ่มตั้งแต่แนวคิดการวางแผนและการจัดการกระบวนการธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจและพร้อมลงมือทันทีหลังจากจบคอร์ส


สำรองที่นั่ง

คอร์ส Coworking Blueprint จะจัดขึ้นในอังคารที่ 1 - พุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เริ่มเวลา 09.30 ถึง 17.30 น. สถานที่อบรม HUBBA Thailand เอกมัย ซ.4


ค่าใช้จ่าย 21,990 บาท ต่อท่าน* 

*ราคานี้รวมเอกสารที่ใช้ในการอบรม, อาหารกลางวันวันละหนึ่งมื้อ เครื่องดื่มและของทานเล่น

View Tickets
Date
01 Dec 2015 09:30 - 02 Dec 2015 17:30
Add to Calendar
Location
HUBBA Thailand Watthana Bangkok Thailand
View Map

Organized by

397533 437892106283397 233984954 n
HUBBA Coworking Space

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
397533 437892106283397 233984954 n

HUBBA Coworking Space

Call

0814972009

E-mail

supranee@hubbathailand.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center