Education

Life Transformation with Business 4.0

8c178aa45255e9cc7fa46e0b9430f8aab36134ab
Life Transformation with Business 4.0

Life Transformation with Business 4.0

"สร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยนวัตกรรม"คำแนะนำหลักสูตร

อบรมนี้จะให้ความรู้และหลักการสำคัญ 5 ข้อ (5 Key Points) ในการเลือกทำธุรกิจในยุคดิจิทัล 4.0 (ยุคของเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ให้ประสบความสำเร็จ คุณจะสามารถมีหลักการในการเลือกสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรมและการใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบดิจิทัลมาสร้้างธุรกิจแบบมั่นคงและมั่งคั่ง อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสและช่องทางสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ประกอบการที่ต้องการจะเพิ่มช่องทางการสร้้างรายได้และขยายตลาดไปในต่างประเทศทั่วโลก ทำให้คุณสามารถมียอดขายได้แบบถล่มทลายจนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วจากรุ่นสู่รุ่น


เนื้อหาการอบรม

 • 3 เทคนิคสำคัญในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ (Masters of Branding)
 • เข้าใจพฤติกรรมและเทรนด์ของกลุ่มเป้าหมายก่อนทำธุรกิจออนไลน์ (Marketing Trends)
 • ปัญหาและความเสี่ยงของธุรกิจในยุคดิจิทัล (Risk of Digital Business)
 • รูปแบบการสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัล (Digital Business Model)
 • หัวใจหลัก 5 ข้อ ในการเลือกทำธุรกิจออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จระยะยาว (5 Key Points)
 • เครื่องมือตรวจสอบความพร้อมและความอยู่รอดของคุณ (Survivor Ratio)
 • รู้จักเครื่องมือทำการตลาดออนไลน์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง (Digital Marketing Tools)
 • อัพเดทข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆระดับโลก (Technologies and Innovation News)
 • กรณีศึกษา ธุรกิิจออนไลน์ที่สามารถทำแล้วประสบความสำเร็จได้จริง (Success Story)
 • พิเศษ! ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและทีมงาน (Q&A)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • บุคคลทั่วไปที่สนใจการเริ่มต้นธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • ผู้ที่อยากเริ่มทำธุรกิจแต่ไม่รู้จะทำอะไรและเริ่มต้นยังไง
 • ผู้ที่สนใจการทำธุรกิจในยุค GIG Economy
 • ผู้ที่อยากเพิ่มช่องทาง เพิ่มสินค้าและตลาดใหม่ๆ
 • ผู้ที่อยากรู้เทคนิคการทำการตลาดและเครื่องมือการทำการตลาดในยุคดิจิทัล
 • ผู้ที่อยากเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 4.0
 • ผู้ที่ชอบการเรียนรู้และเปิดโอกาสรับความท้าทายใหม่ๆ

ลงทะเบียนและข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.dreamrev.info/

พิเศษลงทะเบียนฟรี 30 ที่นั่งเท่านั้น

Tickets

No Tickets Available

448589a32e4358f6fcf9401bd21ce3d8f07e2258
Organized by
Dream Revolution