SpeakPro HR for Non-HR
เมื่อผู้บริหารมีภารกิจในการนำทีม บทบาทของผู้นำจึงมีมากกว่าการบริหารงาน และบริหารตนเองในการสร้างผลงาน ความท้าทายคือการนำทีมให้บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จทั้งในเชิงผลงาน ทีมและองค์กร  ดังนั้นผู้นำจึงต้องมีความสามารถมากกว่าการควบคุม สั่งการ แต่ยังรวมถึง การพัฒนาลูกทีม ผ่านทักษะการสื่อสาร การสอนงาน การจูงใจ การมอบหมายงาน การประเมินผลงาน การชมเชยและปรับปรุงแก้ไข การโค้ช เพื่อให้ทีมงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและนำพาความสำเร็จมาสู่ ลูกทีม ฝ่ายงาน องค์กร และตนเอง 

สอนโดยอาจารย์ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ ผู้มากประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กร อาทิเช่น TISCO และDBS และยังเป็นวิทยากรหลายเวทีในการอบรมให้องค์กรใหญ่ๆ หลายแห่ง

ราคา 11,900 บาท (สำหรับบุคคลทั่วไป), 11,500 บาท (Hubba Member) 
รับ 20 ท่าน เท่านั้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน 
2. สามารถระบุขอบข่ายภาระกิจหลัก กำหนดแผนงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฝ่ายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการจัดการทรัพยากรไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในฝ่ายงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. เสริมสร้างภาวะผู้นำ และฝึกฝนทักษะในการบริหารจัดการงานและบริหารจัดการคนได้อย่างเหมาะสม
5. เข้าใจเทคนิคการฟัง การจับประเด็นและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง
6. สามารถประยุกต์เทคนิคการถามในการแสวงหาทางเลือก วิธีแก้ปัญหา และการพัฒนาบุคลากร

AGENDA
9.00 - 10.30 น. ภารกิจและการบริหารทีมภาวะผู้นำ หลุมพราง การบริหารทีม การให้ Feedback สื่อสารให้ได้ใจ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. ศักยภาพบุคลากรและรูปแบบการพัฒนา ฟังให้เป็น • พูดให้เป็น
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. การสอนงาน การมอบหมายงาน ถามอย่างโค้ช
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น การประเมินผลงานอย่างไรให้เกิดคุณค่า ฝึก แก้ปัญหาด้วยคำถาม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABOUT TRAINER
Phanit Tiravongchaipunt (Oi)

Professional Corporate Trainer & Coach

“My passion is to facilitate corporations in aligning their peoples’ performance with their business objective and direction. The area of resources systems, human resource and organization value alignment, recruitment & hiring technique, performance management, performance coaching, leadership development and team communication.  With this, I am well qualified in implementing effective training, workshops, group activities and coaching through the utilization of variety facilitation tools.” 

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

397533 437892106283397 233984954 n

HUBBA Coworking Space

HUBBA is the heart of the Thai tech startup community, a hub of like-minded startup founders, geeks, makers and designers, who are passionate about solving impossible challenges, collaborating, experimenting, failing, learning, succeeding and giving back. We exist for the sole PURPOSE of helping these great startup companies accomplish the impossible because we believe that HUBBA is a place for people who will change the world and put Thailand on the global startup map.


Need Help?

Visit Help Center