Education

เทคโนโลยีสำคัญสำหรับ IoT และการสร้างธุรกิจของ Maker

งานสัมมนาภายใต้การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ Makers โครงการพัฒนานักประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อผู้ประกอบการ (Lanna of Makers) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design Entrepreneurship Acceleration House : IDEA House)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่

Tickets

No Tickets Available

Logo02
Organized by
Maker Asia Co.,Ltd.