ด้วยโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนทักษะสเต็มสำหรับผู้ประกอบการ (Young STEM & a Entrepreneur Student Exchange Program) และโครงการ Young Digital Maker ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานระหว่างประเทศ ได้แก่ Global Entrepreneurship ประเทศไทย (GET)  ซึ่งมีเครือข่ายกว่า 170 ประเทศทั่วโลก และ Young Digital Maker Program ได้จัดกิจกรรม Young Entrepreneur Boot Camp โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,กลุ่ม Mushroom Group , Brain Adventure Camp , บริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด Doing Less Getting More Co., Ltd.


        ขอเรียนเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  เข้าร่วมรับกิจกรรมพิเศษ โดย  วิทยากรที่มีชื่อเสียงหลายท่านจาก เครือข่าย Global Entreprenurship Network

 

  1. Mr.Ivan Abraham Sandjaja ,  Director Ciputra Incubator and Accelerator, Office of International Relations Ciputra Foundation , Indonesia
  2.  Mr.Andreas Bastedo  Director Rhinoceros Authorized Training Center  , Indonesia
  3. Mr.  Jery Yeoh (Certified Coach  Dr.John C. Maxwell) ผู้เขียนหนังสือระดับโลกขายดีตลอดกาล เช่น ภาวะผู้นำระดับ 5 และ 21 คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำโดยหัวข้อในการบรรยายครั้งนี้ คือ ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำแห่งอนาคต
  4. นาย ณัฎฐ์นวัต จิวัฒน์ธนากุล ผู้จัดการโครงการ Young STEM & a  Entrepreneur Student Exchange Porgram  
  5. ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์  สมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME
  6. นาย สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญการสร้างธุรกิจแบบลีน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

โดยกิจกรรมจะเน้นการสร้างแนวคิดผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสู่การหาลูกค้า การบ่มเพาะนิสัยผู้ประกอบการ การใช้ทรัพยากรที่จำกัดในการดำเนินกิจการ และการแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการโดยนักเรียนจะได้สัมผัสการแก้ไขปัญหาของนักธุรกิจในสภาพจริงผ่าน SME หรือนักธุรกิจที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการที่จะช่วยเพิ่มทักษะแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และทักษะการสื่อสารแบบผู้นำในอนาคตโดยจะมีผู้ร่วมการอบรมปฎิบัติการจากเยาวชนของประเทศอินโดนีเซีย จาก โครงการ Young Entrepreneur Camp ประเทศIndonesia เข้าร่วมจำนวน 28 คน โดยการจัดการกิจกรรมขึ้นในวันที่ 3 - 5 เมษา เวลา 09.00 16.00 น. ณ ห้อง Maker Space  อาคาร หอสมุด ชั้น3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับ Certificate จากทางโครงการ   จึงขอเรียนเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยม 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Event Application

This event requires you to fill out an application form designed to create better experience for every participants. Please kindly fill out the form and wait for the application to be processed your application. After it has been processed, you will get a link in your email to purchase / get the ticket(s).

The Young Entrepreneurs Boot Camp 2018 Registration Form

Tickets

No Tickets Available

Img 1551
Organize by
Natnawat Jiwattanakul