Active Learning : Approaches to Teaching Active Learning

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาคุณภาพคนให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี จึงเป็นความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาที่ต้องปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือครูที่มีคุณภาพ เพราะครูเป็นกลไกสำคัญในพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขัน การศึกษาปัจจัยในการผลิตครูที่มีคุณภาพ พบว่า ตัวบ่งชี้คุณภาพครูดี คือความเป็นมืออาชีพ เป็นครูที่เน้นผู้เรียนเป็นหลักและมีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งครูคุณภาพจะต้องทำหน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการ และด้านทักษะการใช้ชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์


การพัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นเป้าหมายใหม่ของประเทศ ซึ่งในบริบทของประเทศไทย 4.0 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรมและทุกกิจกรรมภายในประเทศ รวมทั้งการเรียนการสอน Problem-based Learning (PBL) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมแห่งกระบวนทัศน์การศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง และในสมัยก่อนจะเน้นสอนให้ผู้เรียนท่องจำให้สอบผ่านและอีกไม่นานความจำก็จะเลือนหายไป ไม่อาจนำเอาความรู้ไปใช้ได้ หรือเรียกว่าไม่เกิดปัญญา ในปัจจุบันผู้สอนจะต้องใช้วิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการทำอะไรบางอย่าง (Active Learning) เพื่อให้การทำดังกล่าวเป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนจะจำได้ด้วยความเข้าใจและไม่ลืม ทำให้เกิดปัญญาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งการดำเนินชีวิตส่วนตัวและทำงาน

วัน/เวลาอบรม วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. (3 ชั่วโมง)

ค่าลงทะเบียนการอบรม      500 บาท/คน (มีวุฒิบัตรมอบให้)

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม      100  คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  นายนพดล ชุมภูวิลาส (นักวิชาการศึกษา) โทร 02 6551100  

      เปิดทำการทุกวัน  วันจันทร์-ศุกร์  09.00-17.00 น.  วันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น.
     สถานที่และการเดินทาง  ลงที่ BTS สถานีเพลินจิต ทางออกหมายเลข 5  เดิน Sky Walk เข้ามายังอาคารเวฟเพลส (หรือ ตึกโฮมโปร) กดลิฟต์ขึ้นชั้น 8 มายังวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


View Tickets
Date
03 June 2018 at 13:30 - 16:30
Add to Calendar
Location
CMBKK College of Management University of Phayao Phloen Chit Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

22885753 1517772154969656 8163833181653188422 n
CMBKK
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Call

+66943518866

E-mail

mr.noppadonc@gmail.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center