Education

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนสื่อสารยุคดิจิทัล

Ffa0870d23e9dc387dd0dfae36f5b302104c47dc
หลักสูตร เทคนิคการวางแผนสื่อสารยุคดิจิทัล

การเริ่มต้นด้วยแผนงานที่ดี ย่อมส่งผลลัพธ์ปลายทางที่ดีเป็นไปตามเป้าประสงค์ รวมทั้งการวางสื่อให้รอบด้านจะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หลักสูตร การวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จะช่วยค้นหาคำตอบให้แก่คุณ ประจำปี 2018

การวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับและนำมาใช้ในการทำงานประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง การวางแผนเชิงกลยุทธ์สื่อสารให้ความสนใจกับการเสริมสร้างพลังความสามารถของผู้ทำงานประชาสัมพันธ์ต่อการสร้างการรับรู้และการยอมรับองค์การจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการติดตามประเมินผลการดำเนินการอย่างเป็นระบบเชื่อถือได้ นับเป็นข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนงาน

ดังนั้น การวางแผนสื่อสาร โดยพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาผสมผสานอย่างเหมาะสม ทั้งในรูปแบบสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ จะช่วยให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของนักการสื่อสาร นำสู่ไปผลสัมฤทธิในการดำเนินงานขององค์กรต่อไปในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจ / ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

  • ภาพรวมการสื่อสาร
  • การพัฒนาแผนสื่อสาร
  • การบริหารเครื่องมือบนสื่อออนไลน์ และออฟไลน์
  • เทคนิค และวิธีการ
  • กรณีศึกษาตัวอย่าง

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณสราวุธ บูรพาพัธ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง อาทิ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทเอ็น.ซี.ซี. และ UK Trade and Investment สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ เป็นต้น

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.00-10.30 น. ภาพรวมการสื่อสาร ปัจจุบัน

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. การพัฒนาแผนสื่อสาร

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. การบริหารเครื่องมือบนสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ เทคนิค และวิธีการ

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. กรณีศึกษาตัวอย่าง

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายต่อท่าน

สมัครและชำระเงินระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน ค่าสมัครท่านละ 3,210 บาท (ค่าสมัคร 3,000 บาท + VAT 7% 210 บาท)

สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป ค่าสมัครท่านละ 3,745 บาท (ค่าสมัคร 3,500 บาท + VAT 7% 245 บาท)

*** ไม่รับสมัครและชำระเงินในวันงาน ***

กรณีที่ท่านมีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

กรุณาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนาม บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 12/123 หมู่บ้านวิชั่นวิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหมายเลข 0105545106536

การแจ้งยกเลิกอบรมสัมมนา

ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันอบรมสัมมนา จึงจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากแจ้งน้อยกว่ากำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกับ A>PR Seminar and Training

สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% เนื่องจากบริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจัดอบรมสัมมนาถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยผู้สมัครหรือหน่วยงานสามารถใช้ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทได้เลย กรณีใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาที่ได้ออกให้ในนามบุคคลหรือชื่อลูกจ้าง ซึ่งบริษัทนั้นได้ส่งเข้ารับการศึกษา ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทนั้นได้ด้วย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.goo.gl/DEj98e

Tickets

No Tickets Available

Af90d904b149cdf7d6b598afc28620e1f43cb4b4
Organized by
Market-Comms