Education

กลยุทธ์สร้างไอซีโอให้ประสบความสำเร็จ | Alan Lee

BLOCKCHAIN STRATEGY TO SUCCESS |
with Alan Lee and Jenchote S.

ตอนที่ 1 SUCCESSFUL ICO LAUNCH

งาน สัมมนาสบายๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจใน Blockchain Technology และ ICO ได้เข้าใจเรื่องสำคัญๆ
ก่อนที่จะตัดสินใจออก ICO  จากประสบการณ์ของ Alan Lee ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำ Blockchain และ การออก ICO


ทำไมต้อง Blockchain

งานนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ การทำให้ ICO ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ จาก Alan ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Blockchain และ Fintech จาก สิงค์โปร และ คุณ เจนโชติ ศรีพรประเสริฐ ผู้พัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กร 
ชั้นนำในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเอกชน หรือรัฐบาล 

ทำไมต้อง ALAN LEE

Alan เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรม Fintech and Proptech (เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน และ เทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์) จากประเทศสิงค์โปร หนึ่งในประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยีของโลก
Workshop ครั้งนี้จะถูก ถอดคำแปลอย่างสนุก ตรงไปตรงมา จาก 
คุณ เจนโชติ ศรีพรประเสริฐ ผู้พัฒนานวัตกรรมขององค์กร เพื่อให้คุณทุกคนได้สนุก และเข้าใจ Blockchain 
ได้ง่าย โดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้มาก่อน 

แล้วจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้าง?

ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้

> TOKEN DESIGN AND ECONOMICS
> COMMUNITY MANAGEMENT
> ICO MARKETING
> ICO KEY ROLES
> SMART CONTRACTS
> ERC20 TOKEN STANDARD
> LEGAL CONSIDERATIONS....

แล้วพบกันในงานนะครับ

Tickets

No Tickets Available

Logo
Organized by
Asapatana