Kx2 234 10 17 171006 0531

Innovative STEM Education Camp 2018 (รุ่นที่ 7)

หลักการและเหตุผล

             แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาเริ่มมีความโดดเด่นและชัดเจนยิ่งขึ้นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐโดยมีการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติเป็นกลไกการขับเคลื่อนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายใต้ศูนย์สะเต็มศึกษา แนวคิด STEM EDUCATION จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพโครงการ INNOVATIVE STEM EDUCATION CAMP 2018 (รุ่นที่ 7) ภายใต้หัวข้อ เด็กไทยยุค 4.0 นักคิด นักประดิษฐ์ ก้าวนำเวทีโลก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา การประดิษฐ์คิดค้น ควบคู่ไปกับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม การลงมือสร้างแบบจำลองเครื่องกลและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

              สถาบัน Brain Adventure Camp ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากิจกรรมสำหรับเยาวชน ร่วมกับบริษัทมัลติซายเทค ผู้จัดหาวิทยากร และออกแบบกิจกรรม จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองต่อแนวนโยบายปฎิรูปการศึกษา พร้อมทั้งร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนได้มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับเสริมสร้างความรู้ เสริมทักษะด้านการบริการจัดการและการทำงานเป็นทีม ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคิดค้น พัฒนา การเรียนรู้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  การนำเสนอ และ การทำงานเป็นทีม เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้และฝึกทักษะดังกล่าวได้

  วัตถุประสงค์

2.1    เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม

2.2    เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการบริหารจัดการและการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

 STEM EDUCATION

2.3    ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบระเบียบ

2.4    เพื่อให้เด็กและเยาวชนฝึกคิดและการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษที่หลากหลาย

2.5 เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางและก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศ
               และนานาชาติ


 กลุ่มเป้าหมาย

โดยเปิดรับสมัครเยาวชนชาย หญิง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น ควบคู่ไปกับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม


วิธีการรูปแบบกิจกรรม

4.1    เสนอโครงการฯ ต่อผู้ปกครองของนักเรียน

4.2    กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม โดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ K’nex Education ในการทำกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนหรือห้องทดลอง

4.3 ดำเนินการอบรมโดยชุดการสอนโครงสร้างทางสิ่งประดิษฐ์พื้นฐาน ดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด  
      Innovative Stem Education 

ระยะเวลาดำเนินงาน

·         วันที่ 5-6-7 ตุลาคม 2561 (ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

·         สถานที่ อาคารเคเอ็กซ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110/1 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่างเขต คลองสาน กรุงเทพ 10600

หมายเหตุ  เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีวงเวียนใหญ่ ออกประตู 4 อาคาร KX อยู่ห่าง 200 เมตร


การประเมินผลโครงการ

8.1 เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม
     มากขึ้นผ่านการทำกิจกรรม

8.2 เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมในการ
      นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

8.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะด้านการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีม

 การรับรองผล

            เด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ให้ได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรม โดยจะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วน

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

       10.1 เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการสะเต็มศึกษาสามารถนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการ

              เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

       10.2 เกิดการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนสะเต็มศึกษาตามนโยบายของศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ

       10.3 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิด สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ให้เด็กและเยาวชนสะเต็มศึกษา

 

กำหนดการอบรมหลักสูตร

โครงการ Innovative STEM Education Camp 2018 (รุ่นที่ 7)

ณ อาคาร KX (Knowledge Exchange)

วันที่ 5-7 ตุลาคม 2561

ระดับประถมศึกษา

วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561

08:30 – 09:00 . ลงทะเบียน / รับเอกสาร

09:00 – 09:15 . พิธีเปิดโครงการโดย ผู้อำนวยการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

09:15 – 10:30 . เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ของสื่อการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเรขาคณิตผ่านทางชุดอุปกรณ์
                       ประกอบการเรียนรู้

10:30 –10:40 . รับประทานอาหารว่าง

10.40– 12:00 . เรียนรู้หลักการและโครงสร้างการออกแบบซึ่งเชื่อมโยงกับหลักการทางฟิสิกส์และวิศวกรรม

12:00 –13:00 . พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 –14:30 . แต่ละทีมออกแบบโครงสร้างตามโจทย์ที่กำหนด

14.30 –14:45 . รับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:00 . กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบโครงสร้างและสรุปเนื้อหา

 

วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561

08:30 –09:00 . ลงทะเบียน

09:00 –10:30 . เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกและหลักการต่อประกอบ ได้แก่ เฟือง, รอก, ล้อและเพลา พร้อมทั้ง          
                      โครงสร้างการออกแบบ

10.40 – 11:20 . -เรียนรู้หลักการการทำงานของ microcontroller RCU (Robot control unit)

                  -เรียนรู้หลักการการทำงานของเซนเซอร์ต่างๆ

      10:30 – 10:40 . รับประทานอาหารว่าง

11.20 –12:00 . เขียนโปรแกรมควบคุมโครงสร้างที่ออกแบบ

12:00 –13:00 . พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 –14:00 . กิจกรรมการแข่งขัน

14.00 –14:10 . รับประทานอาหารว่าง

14:10 – 16:00 . สรุปกิจกรรม, ชี้แจงและกำหนด Final project

 

วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2561

08:30 –09:00 . ลงทะเบียน

09:00 –10:30 . ออกแบบ Final project

10.40 – 12:00 . ลงมือสร้าง Final project

12:00 –13:00 . พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 –14:00 . ลงมือสร้าง Final project

14.00 –14:10 . รับประทานอาหารว่าง

14:10 – 16:00 . พรีเซนต์ Final project

16:00 – 16:30 . มอบรางวัล / พิธีปิด พร้อมมอบวุฒิบัตร

ระดับมัธยมศึกษา

วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561

08:30 –09:00 . ลงทะเบียน / รับเอกสาร

09:00 – 09:15 . พิธีเปิดโครงการ

09:15 –10:30 . -เรียนรู้หลักการการทำงานของ microcontroller RCU (Robot control unit)

                             -การเขียนโปรแกรมในระดับเบื้องต้นเพื่อควบคุมกลไกต่างๆ

10:30 –10:40 . รับประทานอาหารว่าง

10.40 – 12:00 . ทดลองใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของ microcontroller ในการควบคุมเซนเซอร์ในเบื้องต้น

12:00 –13:00 . พักรับประทานอาหารกลางวัน

12:00 –14:00 . เรียนรู้หลักการการทำงานของเซนเซอร์

      -Touch Sensor

-LED Light,

       -Light Sensor

14.00 –14:15 . รับประทานอาหารว่าง

14:15 – 16:00 . เขียนโปรแกรมควบคุมโครงสร้างตามโจทย์ต่างๆที่กำหนดโดยประยุกต์ใช้เซนเซอร์ชนิดต่างๆ

 

วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561

08:30 –09:00 . ลงทะเบียน

       09:00 –10:30 . เรียนรู้การใช้ Sensor แบบต่างๆ ในการควบคุมหุ่นยนต์

10.40 – 11:20 . ออกแบบโครงสร้างแขนกลต่างๆจากเงื่อนไขที่กำหนดโดยใช้ microcontroller RCU

                       ร่วมกับเซนเซอร์ต่างๆ

10:30 – 10:40 . รับประทานอาหารว่าง

11.20 –12:00 . ทดสอบโปรแกรมที่ใช้ควบคุมโครงสร้าง โดยประยุกต์เข้ากับกลไกที่ออกแบบ

12:00 –13:00 . พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 –14:00 . ชี้แจง Final project รถเดินตามเส้น

14.00 –14:10 . รับประทานอาหารว่าง

14:10 – 16:00 . ออกแบบ Final project

 

วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2561

08:30 –09:00 . ลงทะเบียน

09:00 –12:00 . ลงมือสร้าง Final project

12:00 –13:00 . พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 –14:00 . ลงมือสร้าง Final project (ต่อ)

14.00 –14:10 . รับประทานอาหารว่าง

14:10 – 16:00 . พรีเซนต์ Final project

16:00 – 16:30 . มอบรางวัล / พิธีปิด พร้อมมอบวุฒิบัตร

 

*** กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***


View Tickets
Date
05 Oct 2018 09:00 - 07 Oct 2018 16:30
Add to Calendar
Location
The Knowledge Exchange: KX, Thanon Krung Thon Buri, Bang Lamphu Lang, Thon Buri, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

1656039 799103470118142 1055705193 n
Multiscitech Co.,ltd

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
1656039 799103470118142 1055705193 n

Multiscitech Co.,ltd

Call

081-820-1110 , 088-644-5685

Facebook

facebook.com/Brain-Adventure-Camp-128302383864924

E-mail

Brainadventurecamp@gmail.com

Instagram

@brainadventurecamp

Having trouble purchasing ticket? View Help Center