Education

Listen with Your Heart - ฟังให้ได้ยิน

80dc3d109fbbb4d4ee4c0714b0453efdca85253c
Listen with Your Heart - ฟังให้ได้ยิน
ฟรี! สัมมนา Listen with Your Heart - ฟังให้ได้ยิน
9 พฤศจิกายน 2561 (13:30 น. - 16:30 น.)

“Listen with Your Heart” มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษาและพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์และช่วยทำให้การสื่อสารระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถโน้นน้าวหรือจูงใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หัวหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาหลักสูตรจะช่วยเสริมสร้างทักษะการฟังที่ดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้อื่น รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจ เมื่อต้องการความร่วมมือหรือความช่วยเหลือด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ฟังแต่ละประเภท
เนื่องจากการพัฒนาการสื่อสารระหว่างกันในองค์กรหรือกับลูกค้านั้น โดยพื้นฐานแล้วมีจุดเริ่มต้นจากการฟังที่ดีหรือที่เราเรียกกันว่า “การฟังด้วยหัวใจอย่างตั้งใจ” ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรออกแบบโดยใช้พื้นฐานการทำงานของสมองและหลักการฟังรูปแบบต่างๆ ช่วยสร้างให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ฟังที่ดีต่อไปในอนาคต
 รายละเอียดงานสัมมนา
  • การฟังของตัวเรา: เข้าใจรูปแบบการสื่อสารที่มาจากชุดความเชื่อและการทำงานของสมอง รวมถึงเข้าใจรูปแแบบการสื่อสารของตนเอง เริ่มเห็นรูปแแบบการฟังและนิสัยที่ผู้เรียนมักจะใช้ในการฟังในชีวิตประจำวัน ที่เป็นรูปแบบอัตโนมัติซึ่งส่งผลต่อการสื่อสารของตนเอง โดยนำมาเชื่อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต
  • ชวนคิดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของตน : เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างให้เห็นความแตกต่างของแต่ละคน รวมถึงช่วยเพิ่มความเป็นกลางในการฟังและลดการตัดสินผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • BEST Profile : แบบประเมินรูปแบบการสื่อสารของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าอบรมเอง ในแง่ของการรู้จักตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน คนที่เราสื่อสารด้วยเป็นคนประเภทใด ซึ่งจะทำให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม
หลักสูตรนี้มีประโยชน์กับทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ พนักงานขาย การตลาด การให้บริการลูกค้าและผู้ที่ทำงานเป็นทีม รวมถึงผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารและการฟังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-634-7993-4 ต่อ 11 
Email: support@trainingcenter.co.th 
Line: @NTC-LINE

Tickets

No Tickets Available

4e59d429fd8034137144eee78c1c64fce73ec6b0
Organized by
Network Training Center