851x400 listen with your heart

Listen with Your Heart - ฟังให้ได้ยิน

ฟรี! สัมมนา Listen with Your Heart - ฟังให้ได้ยิน
9 พฤศจิกายน 2561 (13:30 น. - 16:30 น.)

“Listen with Your Heart” มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษาและพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์และช่วยทำให้การสื่อสารระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถโน้นน้าวหรือจูงใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หัวหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาหลักสูตรจะช่วยเสริมสร้างทักษะการฟังที่ดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้อื่น รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจ เมื่อต้องการความร่วมมือหรือความช่วยเหลือด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ฟังแต่ละประเภท
เนื่องจากการพัฒนาการสื่อสารระหว่างกันในองค์กรหรือกับลูกค้านั้น โดยพื้นฐานแล้วมีจุดเริ่มต้นจากการฟังที่ดีหรือที่เราเรียกกันว่า “การฟังด้วยหัวใจอย่างตั้งใจ” ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรออกแบบโดยใช้พื้นฐานการทำงานของสมองและหลักการฟังรูปแบบต่างๆ ช่วยสร้างให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ฟังที่ดีต่อไปในอนาคต
 รายละเอียดงานสัมมนา
  • การฟังของตัวเรา: เข้าใจรูปแบบการสื่อสารที่มาจากชุดความเชื่อและการทำงานของสมอง รวมถึงเข้าใจรูปแแบบการสื่อสารของตนเอง เริ่มเห็นรูปแแบบการฟังและนิสัยที่ผู้เรียนมักจะใช้ในการฟังในชีวิตประจำวัน ที่เป็นรูปแบบอัตโนมัติซึ่งส่งผลต่อการสื่อสารของตนเอง โดยนำมาเชื่อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต
  • ชวนคิดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของตน : เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างให้เห็นความแตกต่างของแต่ละคน รวมถึงช่วยเพิ่มความเป็นกลางในการฟังและลดการตัดสินผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • BEST Profile : แบบประเมินรูปแบบการสื่อสารของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าอบรมเอง ในแง่ของการรู้จักตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน คนที่เราสื่อสารด้วยเป็นคนประเภทใด ซึ่งจะทำให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม
หลักสูตรนี้มีประโยชน์กับทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ พนักงานขาย การตลาด การให้บริการลูกค้าและผู้ที่ทำงานเป็นทีม รวมถึงผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารและการฟังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-634-7993-4 ต่อ 11 
Email: support@trainingcenter.co.th 
Line: @NTC-LINE

View Tickets
Date
09 November 2018 at 13:30 - 16:30
Add to Calendar
Location
Network Training Center (NTC) สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

Pp
Network Training Center
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Pp

Network Training Center

Call

+66 (0) 2634 7993-4

Facebook

facebook.com/ntcfanclub/

Line

@NTC-LINE

E-mail

sales@trainingcenter.co.th

Twitter

@@follow_ntc

Having trouble purchasing ticket? View Help Center