Education

Rope Access for Tree Care : ทบทวนทักษะและความปลอดภัยสำหรับทำงานบนต้นไม้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน)

123335ca40290455ac73cd651b334e5709df6fbd
Rope Access for Tree Care : ทบทวนทักษะและความปลอดภัยสำหรับทำงานบนต้นไม้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน)

งานที่มีความเสี่ยง เช่น การปีนต้นไม้ เพื่อไปทำงานประเภทต่างๆ เป็นงานที่เกิดอุบัติเหตุอันตรายได้ โดยสาเหตุอาจเกิดได้ทั้งจากสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย หรือ การกระทำที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเอง แม้้ว่าจะเป็นพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นมาแล้วหรือทำงานมาแล้ว อาจจะหลงลืม ละเลย หรือ ประมาท ในหน้าที่การงาน ดังนั้น หัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงนี้ จำเป็นต้องทบทวนความรู้ความชำนาญเป็นระยะจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำงานที่สูง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

Rope Access for Tree Care : ทบทวนทักษะและความปลอดภัยสำหรับทำงานบนต้นไม้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน) เป็นหนึ่งในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์" จัดโดยความร่วมมือของ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช ภัฏวไลยอลงกรณ์ และ Urban Tree Learning Center (UTLC) โดยในการอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มี ผู้เข้าร่วมอบรมแล้วมากกว่า 1,000 คน มีการแลกเปลี่ยนความคิด หลังอบรมระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม ผ่านไลน์กลุ่ม หลักสูตรนี้จึงเน้นการลงมือทำจริง เสริมด้วยประสบการณ์ของคณะวิทยากรและกรณีศึกษาจริงจากผู้เข้าอบรม คลิกดูการอบรมที่ผ่านมา


ติดต่อสอบถาม Urban Tree Learning Center (UTLC)

 • โทรศัพท์ 0961244985
 • ไลน์ไอดี @th-arbor (มีเครื่องหมาย @ด้านหน้า)

วัตถุประสงค์การอบรม

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานจัดการต้นไม้ใหญ่ในภูมิทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานจะมีความรู้ทักษะถูกต้องครบถ้วน เพียงพอในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานภูมิทัศน์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

เหมาะสำหรับ

หน่วยงานที่มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องปีนไต่ต้นไม้ ที่ต้องการ

 • ทบทวนทักษะการทำงานที่สูง (ต้นไม้ใหญ่) 
 • เพิ่มตำแหน่งรุกขกรในองค์กร และ รับใบรับรองการอบรม รุกขกร แบบเก็บสะสมชั่วโมง เพื่อรับงานตามร่างขอบเขตงาน (TOR)
 • รับส่วนลด สำหรับการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับรุกขกรจากร้านค้าพันธมิตร คลิก
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการทำงานที่สูง หรือ การอบรมที่เกี่ยวข้องมาแล้ว เท่านั้น

หัวข้อการฝึกอบรม

 • การทำงานบนที่สูง (ต้นไม้ใหญ่) ไต่ขึ้นลง เคลื่อนย้ายตัวเอง อย่างปลอดภัย ด้วยวิธี ROPE ACCESS 
 • การใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันคุ้มครองส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนต้นไม้ 

กำหนดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

วันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:00-16:00น. โดยเลือกวันที่ต้องการได้

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่ายรวมอาหารเที่ยง
 • กำหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เวลา 12.00 – 13.00 น.
 • ใช้อุปกรณ์ของศูนย์ฝึกฯในการอบรม
 • จำกัดผู้เข้าอบรมวันละ 10 คน

ระยะเวลาในการดำเนินงานและสถานที่ดำเนินการ

 • 1-31 พฤศจิกายน 2561 รับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
 • 14-18 ธันวาคม 2561  ฝึกอบรม
 • 22-29 ธันวาคม 2561  จัดส่งหนังสือรับรองการอบรม

รูปแบบการจัดอบรม

ใช้การสาธิต ฝึกปฏิบัติ และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

การรับสมัคร

 • บุคคลทั่วไปและองค์กรเอกชน ผู้สนใจสมัครและชำระค่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
 • ส่วนราชการ ติดต่อขอรับหนังสือเชิญร่วมอบรมและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานชำระค่าลงทะเบียน มาที่ อีเมลล์ thaiarbor@gmail.com 

Tickets

No Tickets Available

F90bc6e22de20dcfa803429564cced7c1aa15a4b
Organized by
http://www.th-arbor.com/workshop.html