Creative leader

Creative leader

"สร้างผู้นำเชิงสร้างสรรค์ สร้างทีมงานคุณภาพ"

การขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน เริ่มจากผู้นำที่บริหารงานอย่างสร้างสรรค์
การเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์ เริ่มต้นที่การพัฒนาตนเอง


อยากจะมีทีมงานสร้างสรรค์ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม คิดค้นบริการที่มีมูลค่า มีพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ ควรเริ่มตั้งแต่การสอนกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ให้พนักงาน (Creative Thinking), วิธีการที่จะให้ผู้นำหรือหัวหน้ารู้จักกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคนทำงาน (Creative Leadership) และวิธีการสร้างระบบเพื่อรองรับความคิดใหม่ๆ ขององค์กร (Creative System)

ในทีมงานสร้างสรรค์นั้น บทบาทของหัวหน้าและลูกน้อง ต้องสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการคิดซึ่งกันและกัน และต้องรักษาความต่อเนื่องในการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหัวหน้า ผู้บริหาร ที่ต้องมีลักษณะของการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์

การเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ป็นความสามารถในการจูงใจ ประสานงาน และนำบุคคลอื่นๆอย่างมีวิสัยทัศน์ จินตนาการ และความยืดหยุ่น ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆอย่างท้าทายและสร้างสรรค์ บุคคลที่ได้เป็นหรือไม่ได้เป็นผู้นำแต่มีภาวะผู้นำอยู่ในตัวเองสูงจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต มีทักษะในการบริหารจัดการตนเองและโลกรอบตัวได้อย่างสมดุล รู้จักการนำการประสานตนเองและผู้อื่นบนพื้นฐานแห่งความพอดี 


ประโยชน์ที่จะได้รับ

- เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นผู้นำที่ดี

- รู้และเข้าใจหลักการและเทคนิคการการบริหารงานที่ครบกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ

- เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการทีมงานให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย


เนื้อหาของหลักสูตร

 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ                   

                - ความแตกต่างระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน ทำไมหัวหน้าบางคนจึงยังคงทำตัวเหมือนเป็นพนักงาน

                - ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำ หรือ หัวหน้างาน

 • การพัฒนาพนักงาน

                - การพัฒนาพนักงานสำคัญอย่างไร

                - แนวทางในการพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้น

                - การบริหารความรู้ให้กับทีมงาน

 • การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน

                - การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนงาน

                ลักษณะของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ดี

                เครื่องมือวัดผลงาน (KPI)

                เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผนงาน

 • การควบคุมงาน

                ผู้นำกับการควบคุมงาน

                การใช้ระบบเตือนในขั้นตอนการควบคุมงาน

                ปัจจัยที่ทำให้การควบคุมงานล้มเหลว

                ระบบการควบคุมงานที่ดี

 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

                วิธีคิดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

                การคิดแบบ Lateral Thinking

                เทคนิคการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ


ประวัติวิทยากร
ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร       ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประสบการณ์สอนและเป็นที่ปรึกษาให้

                                 กับบริษัทชั้นนำต่างๆมากกว่า 20 ปี

ความเชี่ยวชาญ:              การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ

                                 การบริหารผลงาน ฯลฯ

การศึกษา:                      รัฐศาสาตร์บัณฑิตและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานเขียน                 หนังสือ สมการแห่งความสำเร็จ | Prakal HR community |

                                 Prakal HR Knowledge


รูปแบบการอบรม

-               บรรยายหลักแนวคิด 30%

-               Workshop, Case Study, Discussion เพื่อความเข้าใจในประเด็นสำคัญ

                และแนวทางในการปฏิบัติงานจริงของผู้นำที่ดี 70%


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้จัดการ หัวหน้าทีม หรือพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี


สรุปรายละเอียดของการอบรม

วันเวลา :     26 พฤษภาคม 2016 09.00-17.00 น.

  สถานที่ :     Network Training Center, บางรัก กรุงเทพ

  ค่าใช้จ่าย :    8,000 บาท/ที่นั่ (รวม Lunch, Coffee Breaks และ

                  Attendee Certification ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

                  พิเศษ! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน 13 พฤษภาคม 2016

                  เหลือเพียงที่นั่งละ 6,000* บาท เท่านั้น แค่กรอกรหัส NTC513 "  

                  (*ราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด)


  วิธีการชำระเงิน

  สามารถเลือกจ่ายผ่านช่องทางบัตรเครดิต และช่องทางโอนเงินผ่านธนาคาร
  ในกรณีที่ต้องการเอกสารทางการเงินกรุณาติดต่อ Network Training Center | Tel. 02-6347993-4


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Network Training Center Co., Ltd. | คุณมยุรกาญจน์ Tel. 02-6347993-4 ต่อ 12 

  E-mail sales@trainingcenter.co.th

  Tickets

  Do you have promotional code?

  No Tickets Available!

  Need Help?
  Call : 062-593-2224
  Mon - Fri 10.00 - 18.00
  Email :  pop@eventpop.me
  Line : @eventpop
  Required Attendee Information
  Icon full name

  Full Name

  Icon phone number

  Phone Number

  Icon email

  E-mail

  Ticket Available In
  Icn tix email

  Email

  Icn tix app

  App

  Icn tix print

  Printable PDF

  Pp

  Network Training Center

  NTC is one of Thailand’s leading authorized training providers and a Pearson VUE test center who offers more than 250 training programs and access to hundreds of certifications and qualifications.


  Need Help?

  Visit Help Center