Education

พอแล้วดี The Creator รุ่น 4 Workshop ครั้งที่ 4

D3180e128a8bc48bf74a89fa9d71877fca8ac51e
พอแล้วดี The Creator รุ่น 4 Workshop ครั้งที่ 4

พอแล้วดี The Creator รุ่น 4
Workshop ครั้งที่ 4

ร่วมเรียนรู้ “การรู้จักตน” ผ่าน 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจกับ “พอแล้วดี The Creator รุ่น 4”

วันที่ 14-17 มิถุนายน 2562
ช่างชุ่ย ณ ห้องดูจิต
20 ที่นั่ง/วัน !!! 

(ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่มารับสิทธิ์
ทางโครงการขอตัดสิทธิ์ในการเข้าฟัง และตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมของทางโครงการทุกครั้ง )


หมายเหตุ : โครงการขอสงวนสิทธิ์ การถ่ายทอดสดและร่วมฟังในช่วงอภิปรายปัญหาของ The Creator Tickets

No Tickets Available

Ecc333e5144ba580f8ebd34cb757e8d70fd211e4
Organized by
พอแล้วดี The Creator