งานประชุมวิชาการด้านกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย! 

งานนี้ได้รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขา ตั้งแต่ผู้ขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐ ผู้ลงทุนทำธุรกิจภาคเอกชน ไปจนถึงนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ เพื่อการสร้างอุตสาหกรรมกัญชาให้พัฒนาประเทศได้ต่อไป 

Why you have to come?

"กัญชา" คือประเด็นร้อนแรงแห่งปี 2019 ทั้งในเชิงการแพทย์ การเมือง ไปจนถึงการลงทุนและโอกาสธุรกิจในอนาคต ประเทศไทยเป็นประเทศแรกใน ASEAN ที่ปลดล็อคกฏหมายด้าน "กัญชาทางการแพทย์" ให้สามารถผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า และส่งออกได้ ซึ่งถึงแม้ในระยะแรกจะเน้นที่การศึกษาวิจัย แต่ในระยะยาวก็มีทิศทางนโยบายที่จะผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่อาจพลิกฟื้นประเทศไทยได้ งานนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มานำเสนอให้ผู้เข้าร่วมแบบเข้าใจได้ง่าย พร้อมนำไปต่อยอดขอคำปรึกษาหรือสร้างความร่วมมือเชิงลึกต่อไปในอนาคต
งานนี้เหมาะสำหรับ
1. ผู้บริหาร ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน
2. นักวิชาการ ทั้งสายวิจัยพัฒนาและสายการศึกษา
3. บุคลากรทางการแพทย์ เช่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ แพทย์แผนไทย ทันตแพทย์ เภสัชกร สัตวแพทย์ พยาบาล เป็นต้น
4. นักธุรกิจ ทั้งผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาสินค้าและบริการเกี่ยวกับกัญชาและนักลงทุนที่สนใจลงทุนในอุตสาหกรรมนี้
5. ผู้ที่สนใจอื่นๆ ที่อยากเข้าใจอุตสาหกรรมนี้ แต่ไม่รู้จะเริ่มศึกษาจากตรงไหน 

Conference Agenda:

Main Stage

1. Economic Panel: 
"กัญชาในเวทีโลก: มุมมองของผู้จัดทำนโยบายต่ออุตสาหกรรมกัญชา"
ผู้ร่วมเสวนา:
- คุณอดิเรก แสงใสแก้ว อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai Real Estate Association)
- คุณโอฬาร วีระนนท์ นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Association)
- คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอวา แอดไวเซอรี่ ฮ่องกง จำกัด (AVA Advisory)
- ดำเนินรายการโดย คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้จัดรายการข่าว เดอะ สแตนดาร์ด (The Standard)
2. Regulatory Panel: 
"กฏหมายไทยกับกัญชา: สถานะทางกฏหมายของกัญชา และแนวทางการขออนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และครอบครองกัญชาในประเทศไทย"
ผู้ร่วมเสวนา:
- อัยการชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
- ทนายความตฤณ แก่นหิรัญ กรรมการบริหารกลุ่มสำนักงานกฏหมายอเบอร์

- ดร. ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
- ดำเนินรายการโดย คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งกัญชณิชย์ (GANJANIST)
3. Medical Panel: 
"กัญชารักษาโรค: แนวทางการวิจัยพัฒนาและการทดลองใช้กัญชาในการรักษาโรค"
ผู้ร่วมเสวนา:
- นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
- นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
- คุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ โกกรีน โซเชียลเวนเจอร์ จำกัด (GO GREEN Social Venture) และผู้อำนวยการโครงการแคนเฮลธ์ (CANNHEALTH)
- เภสัชกรพงษ์ศักดิ์ สง่าศรี นักวิชาการอิสระด้านกัญชา
- ดำเนินรายการโดย คุณพฤทธ์ เวหะชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันกรีนโนเวชั่น (Greenovation Institute)
4. Business Panel: 
"ปลูก (อุตสาหกรรม) กัญชาให้งอกเงย: แนวทางการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมด้านกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย"
ผู้ร่วมเสวนา:
- คุณพลเดช อนันชัย ผู้อำนวยการสถาบันกรีนโนเวชั่น
- คุณปัณณ์ จารุทรรศนกุล ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) กองทุน 500 TukTuks
- ดำเนินรายการโดย คุณช่อขวัญ​ คิตตี้​ ช่อผกา​ ผู้ร่วมก่อตั้งไฮแลนด์ เน็ตเวิร์ค (Highland Network)
5. Keynote Lecture: 
"พันธุ์ไทยไม่แพ้พันธุ์ใดในโลก: พฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และคุณสมบัติทางการแพทย์ของกัญชาสายพันธุ์ต่างประเทศและสายพันธุ์ไทย"
ผู้ร่วมเสวนา: 
- ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
6. Agricultural Panel: 
"กัญชาศึกษา: ทิศทางงานวิจัยและการจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย"
ผู้ร่วมเสวนา:
รศ.ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รศ.ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
  อาจารย์สาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ศ.ดร. นันทกร บุญเกิด อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- ดำเนินรายการโดย คุณรักตาภา ผ่องอินทรีย์ รองผู้อำนวยการสถาบันกรีนโนเวชั่น (Greenovation)
7. Political Panel: 
"กัญชาพัฒนาประเทศ: จุดยืนของพรรคการเมืองไทยต่ออุตสาหกรรมกัญชา"
ผู้ร่วมเสวนา:
- ดร. ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าและกรรมการบริหาร พรรคประชาธิปัตย์
- ดร. อภิวัฒน์ จ่าตา ที่ปรึกษาด้านนโยบายด้านกัญชาและผู้ก่อตั้ง GANJA TV
- คุณเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ 

- ดำเนินรายการโดย คุณพลเดช อนันชัย ผู้อำนวยการสถาบันกรีนโนเวชั่น (Greenovation)

Proceeding Stage

1. Social Science Research: งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์
- "
การยกระดับอุตสาหกรรมกัญชาด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology: Enhancing Cannabis Industry)" โดย คุณภัทร ภานุภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) นักเรียนทุนธนาคารกรุงไทย, จบปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT), ปริญญาโท บริหารธุรกิจที่ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
- "ผลกระทบของกัญชาถูกกฏหมายกับระบบเศรษฐกิจไทย (The Effects of Cannabis Legalisation and Its Impact to Thailand Economy)" โดย คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอวา แอดไวเซอรี่ ฮ่องกง จำกัด (AVA Advisory)
- "กัญชา: เทวาหรือซาตาน (Case Studies of Cannabis Legalization in Different Countries)" โดย ดร. ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2. Agricultural Science Research: งานวิจัยด้านการเกษตร
- "การแยกพันธุ์กัญชาโดยเครื่องหมายดีเอ็นเอ และการเก็บเมล็ดพันธุ์" โดย ผศ.ดร. ศรีเมฆ ชาวโพงพาง ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคอาวุโส ธนาคารทรัพยกรธรรมชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สวทช.)
- "การปลูกกัญชาให้ได้วัตถุดิบคุณภาพสูงสำหรับกระบวนการสกัดเป็นยารักษาโรค" โดย คุณสิริณัฏฐ์ นิลวิไลพร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บ็อบ ซีเคร็ต จำกัด (BOB Secret)
3. Medical Science Research: งานวิจัยด้านแพทยศาสตร์
- "
กัญชารักษาภูมิปัญญาไทย: แนวทางการวิจัยและพัฒนาตำรับยาแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาผสม 16 ตำรับที่ได้การรับรองให้ถูกกฎหมาย" โดย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
- "กัญชากับร่างกายมนุษย์" โดย ว่าที่เภสัชกร กมลธร สอนใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- "ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ Cannabidiol (CBD)" โดย ดร. เอมอร โคเพอร่า ประธานเจ้าหน้าบริหาร Wellness Institute
4. Industry Best Practice: ตัวอย่างธุรกิจในอุตสาหกรรมกัญชา
- "การปลูกกัญชาในระบบปิดเพื่อใช้ทางการแพทย์" โดย Superbud
- "กัญชา และ ปัจจัยสำคัญ ของการเกษตรในระบบปิด indoor" โดย LEAF5
- "ปัจจัยสำคัญของ ระบบนิเวศในดินปลูกกัญชา" โดย Mystic


โอกาสที่พลาดไม่ได้จากงานนี้!

1. มองเห็นโอกาสรอบด้านจากอุปสงค์ตลาดกัญชาโลก มูลค่า 1.8 ล้านล้านบาท
2. ค้นหาพันธมิตรในงานเพื่อสร้างทีม ทั้งนักวิจัย แพทย์ นักกฏหมาย และนักลงทุน
3. ข้อมูลเชิงลูกด้านกฏหมายและอุตสาหกรรม จากหน่วยงานรัฐ เและสถาบันการศึกษาต่างๆ
4. คำแนะนำวิธีครอบครองเพื่อการรักษาโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
5. จับตาหุ้นกัญชา หุ้นแห่งศตวรรษที่มีโอกาสเติบโต

Our Media Partners:

1. กัญชณิชย์ (GANJANIST)
2. CannHealth Group Limited

สถาบันกรีนโนเวชั่น ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรจากหลายหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเพื่อจัดงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย


* หมายเหตุ กำหนดการและรายชื่อวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Agriculture, Cannabis Legalization, conference, Economic, Medical

Tickets

No Tickets Available

Gcc profile
Organized by
Greenovation Institute