Education

Greenovation Cannabis Conference

02b7b96fd696e0269a89f634993b15b86a001a14
Greenovation Cannabis Conference

งานประชุมวิชาการด้านกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย! 

งานนี้ได้รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขา ตั้งแต่ผู้ขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐ ผู้ลงทุนทำธุรกิจภาคเอกชน ไปจนถึงนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ เพื่อการสร้างอุตสาหกรรมกัญชาให้พัฒนาประเทศได้ต่อไป 

Why you have to come?

"กัญชา" คือประเด็นร้อนแรงแห่งปี 2019 ทั้งในเชิงการแพทย์ การเมือง ไปจนถึงการลงทุนและโอกาสธุรกิจในอนาคต ประเทศไทยเป็นประเทศแรกใน ASEAN ที่ปลดล็อคกฏหมายด้าน "กัญชาทางการแพทย์" ให้สามารถผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า และส่งออกได้ ซึ่งถึงแม้ในระยะแรกจะเน้นที่การศึกษาวิจัย แต่ในระยะยาวก็มีทิศทางนโยบายที่จะผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่อาจพลิกฟื้นประเทศไทยได้ งานนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มานำเสนอให้ผู้เข้าร่วมแบบเข้าใจได้ง่าย พร้อมนำไปต่อยอดขอคำปรึกษาหรือสร้างความร่วมมือเชิงลึกต่อไปในอนาคต
งานนี้เหมาะสำหรับ
1. ผู้บริหาร ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน
2. นักวิชาการ ทั้งสายวิจัยพัฒนาและสายการศึกษา
3. บุคลากรทางการแพทย์ เช่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ แพทย์แผนไทย ทันตแพทย์ เภสัชกร สัตวแพทย์ พยาบาล เป็นต้น
4. นักธุรกิจ ทั้งผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาสินค้าและบริการเกี่ยวกับกัญชาและนักลงทุนที่สนใจลงทุนในอุตสาหกรรมนี้
5. ผู้ที่สนใจอื่นๆ ที่อยากเข้าใจอุตสาหกรรมนี้ แต่ไม่รู้จะเริ่มศึกษาจากตรงไหน 

Conference Agenda:

Main Stage

1. Economic Panel: 
"กัญชาในเวทีโลก: มุมมองของผู้จัดทำนโยบายต่ออุตสาหกรรมกัญชา"
ผู้ร่วมเสวนา:
- คุณอดิเรก แสงใสแก้ว อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai Real Estate Association)
- คุณโอฬาร วีระนนท์ นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Association)
- คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอวา แอดไวเซอรี่ ฮ่องกง จำกัด (AVA Advisory)
- ดำเนินรายการโดย คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้จัดรายการข่าว เดอะ สแตนดาร์ด (The Standard)
2. Regulatory Panel: 
"กฏหมายไทยกับกัญชา: สถานะทางกฏหมายของกัญชา และแนวทางการขออนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และครอบครองกัญชาในประเทศไทย"
ผู้ร่วมเสวนา:
- อัยการชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
- ทนายความตฤณ แก่นหิรัญ กรรมการบริหารกลุ่มสำนักงานกฏหมายอเบอร์

- ดร. ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
- ดำเนินรายการโดย คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งกัญชณิชย์ (GANJANIST)
3. Medical Panel: 
"กัญชารักษาโรค: แนวทางการวิจัยพัฒนาและการทดลองใช้กัญชาในการรักษาโรค"
ผู้ร่วมเสวนา:
- นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
- นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
- คุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ โกกรีน โซเชียลเวนเจอร์ จำกัด (GO GREEN Social Venture) และผู้อำนวยการโครงการแคนเฮลธ์ (CANNHEALTH)
- เภสัชกรพงษ์ศักดิ์ สง่าศรี นักวิชาการอิสระด้านกัญชา
- ดำเนินรายการโดย คุณพฤทธ์ เวหะชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันกรีนโนเวชั่น (Greenovation Institute)
4. Business Panel: 
"ปลูก (อุตสาหกรรม) กัญชาให้งอกเงย: แนวทางการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมด้านกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย"
ผู้ร่วมเสวนา:
- คุณพลเดช อนันชัย ผู้อำนวยการสถาบันกรีนโนเวชั่น
- คุณปัณณ์ จารุทรรศนกุล ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) กองทุน 500 TukTuks
- ดำเนินรายการโดย คุณช่อขวัญ​ คิตตี้​ ช่อผกา​ ผู้ร่วมก่อตั้งไฮแลนด์ เน็ตเวิร์ค (Highland Network)
5. Keynote Lecture: 
"พันธุ์ไทยไม่แพ้พันธุ์ใดในโลก: พฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และคุณสมบัติทางการแพทย์ของกัญชาสายพันธุ์ต่างประเทศและสายพันธุ์ไทย"
ผู้ร่วมเสวนา: 
- ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
6. Agricultural Panel: 
"กัญชาศึกษา: ทิศทางงานวิจัยและการจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย"
ผู้ร่วมเสวนา:
รศ.ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รศ.ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
  อาจารย์สาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ศ.ดร. นันทกร บุญเกิด อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- ดำเนินรายการโดย คุณรักตาภา ผ่องอินทรีย์ รองผู้อำนวยการสถาบันกรีนโนเวชั่น (Greenovation)
7. Political Panel: 
"กัญชาพัฒนาประเทศ: จุดยืนของพรรคการเมืองไทยต่ออุตสาหกรรมกัญชา"
ผู้ร่วมเสวนา:
- ดร. ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าและกรรมการบริหาร พรรคประชาธิปัตย์
- ดร. อภิวัฒน์ จ่าตา ที่ปรึกษาด้านนโยบายด้านกัญชาและผู้ก่อตั้ง GANJA TV
- คุณเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ 

- ดำเนินรายการโดย คุณพลเดช อนันชัย ผู้อำนวยการสถาบันกรีนโนเวชั่น (Greenovation)

Proceeding Stage

1. Social Science Research: งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์
- "
การยกระดับอุตสาหกรรมกัญชาด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology: Enhancing Cannabis Industry)" โดย คุณภัทร ภานุภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) นักเรียนทุนธนาคารกรุงไทย, จบปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT), ปริญญาโท บริหารธุรกิจที่ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
- "ผลกระทบของกัญชาถูกกฏหมายกับระบบเศรษฐกิจไทย (The Effects of Cannabis Legalisation and Its Impact to Thailand Economy)" โดย คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอวา แอดไวเซอรี่ ฮ่องกง จำกัด (AVA Advisory)
- "กัญชา: เทวาหรือซาตาน (Case Studies of Cannabis Legalization in Different Countries)" โดย ดร. ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2. Agricultural Science Research: งานวิจัยด้านการเกษตร
- "การแยกพันธุ์กัญชาโดยเครื่องหมายดีเอ็นเอ และการเก็บเมล็ดพันธุ์" โดย ผศ.ดร. ศรีเมฆ ชาวโพงพาง ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคอาวุโส ธนาคารทรัพยกรธรรมชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สวทช.)
- "การปลูกกัญชาให้ได้วัตถุดิบคุณภาพสูงสำหรับกระบวนการสกัดเป็นยารักษาโรค" โดย คุณสิริณัฏฐ์ นิลวิไลพร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บ็อบ ซีเคร็ต จำกัด (BOB Secret)
3. Medical Science Research: งานวิจัยด้านแพทยศาสตร์
- "
กัญชารักษาภูมิปัญญาไทย: แนวทางการวิจัยและพัฒนาตำรับยาแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาผสม 16 ตำรับที่ได้การรับรองให้ถูกกฎหมาย" โดย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
- "กัญชากับร่างกายมนุษย์" โดย ว่าที่เภสัชกร กมลธร สอนใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- "ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ Cannabidiol (CBD)" โดย ดร. เอมอร โคเพอร่า ประธานเจ้าหน้าบริหาร Wellness Institute
4. Industry Best Practice: ตัวอย่างธุรกิจในอุตสาหกรรมกัญชา
- "การปลูกกัญชาในระบบปิดเพื่อใช้ทางการแพทย์" โดย Superbud
- "กัญชา และ ปัจจัยสำคัญ ของการเกษตรในระบบปิด indoor" โดย LEAF5
- "ปัจจัยสำคัญของ ระบบนิเวศในดินปลูกกัญชา" โดย Mystic


โอกาสที่พลาดไม่ได้จากงานนี้!

1. มองเห็นโอกาสรอบด้านจากอุปสงค์ตลาดกัญชาโลก มูลค่า 1.8 ล้านล้านบาท
2. ค้นหาพันธมิตรในงานเพื่อสร้างทีม ทั้งนักวิจัย แพทย์ นักกฏหมาย และนักลงทุน
3. ข้อมูลเชิงลูกด้านกฏหมายและอุตสาหกรรม จากหน่วยงานรัฐ เและสถาบันการศึกษาต่างๆ
4. คำแนะนำวิธีครอบครองเพื่อการรักษาโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
5. จับตาหุ้นกัญชา หุ้นแห่งศตวรรษที่มีโอกาสเติบโต

Our Media Partners:

1. กัญชณิชย์ (GANJANIST)
2. CannHealth Group Limited

สถาบันกรีนโนเวชั่น ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรจากหลายหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเพื่อจัดงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย


* หมายเหตุ กำหนดการและรายชื่อวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tickets

No Tickets Available

A9f563503f1791e9d252c411190a28f8fe81813e
Organized by
Greenovation Institute